Plan van aanpak personen met verward gedrag

Foto:

Op 1 oktober 2018 moet de gemeente Nijkerk over een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag beschikken.

De groep ‘personen met verward gedrag’ is niet onder één noemer te vangen. Het gaat om mensen, die zich verward gedragen als gevolg van bijvoorbeeld een psychose, dementie of middelengebruik. De hulpvraag van mensen met verward gedrag is hierdoor divers. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze als gevolg van de ingewikkelde problematiek tussen het ‘wal en schip’ van verschillende wet- en regelgeving dreigen te raken.

De sluitende aanpak is erop gericht dat op een goede manier een inschatting wordt gemaakt van de problematiek en dat er een samenhangend ondersteuningsaanbod komt. Er ligt nu een overzicht met wat er al geregeld is. De komende periode wordt dit met betrokken partijen verder uitgewerkt om zo met elkaar tot een plan van aanpak te komen. Hieruit volgt meteen de basis voor de volgende stappen, bijvoorbeeld voor de spreiding en mogelijke uitstroom van beschermd wonen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Situatie vaak lastig te beoordelen

Specifiek voor deze doelgroep is dat de situatie vaak lastig te beoordelen is. En dat dit vaak acuut moet gebeuren (vanuit een crisissituatie). Kenmerkend is ook dat de benodigde ondersteuning gebaseerd is op diverse wetten. De aanpak wordt deels regionaal en deels lokaal georganiseerd. Lokaal ligt de prioriteit bij het verbeteren van de samenwerking met o.a. de behandelaars en het zorgdragen voor voldoende ondersteuningsaanbod (bijvoorbeeld wonen, inkomen en dagbesteding).

Ook het zorgdragen voor voldoende begrip en draagvlak in de samenleving is een lokale opgave (inclusie). In de regio wordt gewerkt aan de bouwstenen voor hoe te handelen in crisissituaties (een meldpunt, vervoer en een beoordelingslocatie).

Relatief kleine groep mensen

In Nijkerk gaat het om kleine groep mensen, die zichtbaar verward gedrag vertonen. In 2017 zijn er 80 zogenaamde E33-meldingen voor “overlast door verwarde personen of overspannen personen” bij de politie gedaan. Op basis van landelijke ervaringscijfers mag verwacht worden dat het dan gaat om ongeveer 35 unieke personen.

De groep kwetsbare inwoners, die te maken kunnen krijgen met verward en/of overlast gevend gedrag is groter. Begin 2017 werden er, volgens opgave van de zorgverzekeraars, 215 inwoners in de gemeente Nijkerk behandeld voor een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). En er wonen naar schatting 560 mensen met dementie in de gemeente Nijkerk (bron: Alzheimer Nederland).

Langer zelfstandig thuis wonen

De verplichting vanuit het Rijk om tot een sluitende aanpak te komen, maakt onderdeel uit van een beweging dat mogelijk moet maken dat ook personen met verward gedrag langer zelfstandig thuis kunnen wonen. November 2017 heeft de gemeenteraad het regionaal beleidskader Opvang en Bescherming “Moed moet” vastgesteld dat inzet op de uitstroom uit en spreiding van voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Op 1 januari 2020 wordt de Wet Verplichte GGZ ingevoerd, waarmee de rechtspositie van cliënten verbeterd wordt. Deze wet heeft ook gevolgen voor de taken en bevoegdheden van de gemeente.

Reacties

article
111151
Op 1 oktober 2018 moet de gemeente Nijkerk over een sluitende aanpak voor personen met
https://nijkerk.nieuws.nl/gemeente/111151/plan-aanpak-personen-verward-gedrag/
2018-06-12T13:06:47+02:00
https://nijkerk.nieuws.nl/media/sites/237/2013/09/lo3i9hgl1aqzffh1blas6gebj-stadhuis-oud.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Gemeente, Nieuws