Beleidsvisie op Werk laat maatwerk en verbinding zien

Foto:

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar participatie en/of (betaald) werk én iedereen in beeld.

Dat is het doel van strategische beleidsvisie op Werk, vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Nijkerk.

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van (de begeleiding naar) werk en de samenstelling van de doelgroepen. Deze ontwikkelingen in combinatie met de huidige economie vragen om herijking van beleid.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet die regelt dat alle inwoners vallend onder deze wet recht hebben op begeleiding naar participatie en/of betaald werk. De strategische beleidsvisie op Werk verwoordt wat voor de komende jaren de bestuurlijke ambities en doelstellingen zijn en geeft invulling aan een aantal ambities in het coalitieakkoord (2018). Ook speelt het in op de huidige gunstigere arbeidsmarkt.

Maatwerk en zelfredzaamheid

Centraal staat dat wordt gekeken naar ieders eigen, unieke situatie. Uitgangspunt is een aanpak op maat: wat kan de inwoner zelf doen, eventueel met behulp van de omgeving (samensturing) en welke begeleiding is daarnaast nog nodig. Door dit in beeld te brengen en hulp in te (laten) zetten wanneer nodig, helpen we de inwoner zo zelfredzaam mogelijk te worden. De gemeente voert daarbij een beleid dat gericht is op duurzame participatie en werk, waarbij iedereen met een uitkering in beeld is.

Doelgroepen

Ten opzichte van een aantal jaren geleden is er een sterk gewijzigde doelgroep die aandacht behoeft vanuit de Participatiewet. Dat heeft een aantal oorzaken: ontwikkelingen in het sociaal domein, de decentralisaties en de veranderende economie. Ook het wetsvoorstel waarbij de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de gemeente komt te liggen (vanaf 2020), vraagt meer lokale invloed, en een andere inzet en aanpak voor deze groep. De nieuwe visie zorgt er o.a. voor dat we jongeren uit de doelgroep intensief volgen door ze vroeg in beeld te hebben en te houden. Voor statushouders is de visie gericht op het zo vroeg mogelijk actief mee te doen in de samenleving. Alles bij elkaar gaat het om meer dan 600 inwoners, die in deze doelgroep vallen.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Om iedereen mee te laten doen is het extra stimuleren van inclusieve arbeidsmarkt noodzakelijk. Wethouder Mariëlle Broekman: “In de gesprekken met ondernemers wil ik graag samen bekijken wat we kunnen doen om ze op dit gebied te ontzorgen en faciliteren. Een inclusieve arbeidsmarkt past bij onze ambitie om iedereen blijvend mee te laten doen.”

Ook het beter laten aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt kan resulteren in een toename van werkervaringsplaatsen en duurzame plaatsingen voor inwoners uit de doelgroep van de participatiewet.

De visie besteedt nadrukkelijk aandacht aan het belang van samenwerken. Door binnen de verschillende taakvelden van het sociaal domein zoveel mogelijk samen te blijven optrekken, is het mogelijk om voor de inwoner een integrale aanpak te ontwikkelen. Hierbij worden de regionale samenwerkingsvormen maximaal benut en de samenwerking met partijen als uitzendbureaus, re-integratiebedrijven en sociale ondernemingen nog meer opgezocht.
Het voorstel wordt voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden, de behandeling is waarschijnlijk in december.

De drie rapporten van de werkgroep Arbeidsmarkt van de Dialoog hebben geen invloed op het ontwikkelen van de gemeentelijke beleidsvisie op werk. Die rapporten worden – aldus wethouder Broekman nog bestudeerd.

Dossier:

Reacties

article
118425
Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar participatie en/of (betaald) werk én
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/118425/zonder-titel-107/
2018-11-13T15:31:56+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/11/13153119/2018-11-13-Bijeenkomst-over-Arbeidsparticipatie-02.jpg
Gemeente, nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Gemeente, Nieuws