Prioriteiten in Integraal Veiligheidsplan bepaald

Foto:

In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zijn de uitgangspunten en prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd

Nijkerk werkt hierin samen met Barneveld, Scherpenzeel en de politie, het Openbaar Ministerie en andere veiligheidspartners.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De wereld om ons heen verandert, ook op het gebied van openbare orde en veiligheid. De traditionele criminaliteit zoals woninginbraak en voertuigcriminaliteit neemt in Nijkerk af ook al wordt vooral woninginbraak nog wel steeds als hoog ervaren. Andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals ondermijnende criminaliteit, incidenten met kwetsbare personen zoals mensen met verward gedrag en risicojongeren, en cybercrime nemen juist toe.
Deze verschuiving vraagt om een actualisering van het beleid. Omdat het belangrijk is dat het veiligheidsbeleid goed op elkaar is afgestemd, hebben de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel, de politie en het Openbaar Ministerie voor de komende vier jaar één gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan gemaakt. Het college van B en W stelde op 12 maart voor dit plan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Uitgangspunten

Bij de aanpak van de prioriteiten wordt op een aantal punten extra ingezet. Belangrijk is bijvoorbeeld dat inwoners en ondernemers criminaliteit op tijd herkennen én weten wat ze dan moeten doen. Dit vraagt ook dat zij voldoende weerbaar en zelfredzaam zijn om echt iets te ondernemen. Waar mogelijk is een aanpak persoons- of gebiedsgericht. Ook is een goed evenwicht tussen maatregelen die criminaliteit voorkomen en maatregelen die handhaven of straffen belangrijk als uitgangspunt.

Burgemeester Renkema: “Veiligheid is niet vanzelfsprekend, het is belangrijk dat we alert blijven. In het coalitieakkoord van de gemeente is opgenomen dat we ons inzetten voor vergroting van het veiligheidsgevoel van de inwoners, vanuit een goed evenwicht tussen preventie, handhaving en zorg. Het is mooi om dat in gezamenlijkheid op te pakken met alle veiligheidspartners en de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel. Ook hier zien we dat het geheel meer is dan de som der delen.”

Prioriteiten

Voor de komende vier jaar krijgen de volgende thema’s prioriteit:

  • High Impact Crimes, met extra aandacht voor op woninginbraken. Woninginbraken, overvallen en geweldsdelicten hebben een grote impact op de persoonlijke levenssfeer. Daarom wordt ingezet op activiteiten die de kans dat iemand slachtoffer wordt verkleinen en de kans dat een dader wordt gepakt vergroten.
  • Ondermijning, met extra aandacht voor drugs, hennep en mensenhandel. Criminaliteit die niet direct zichtbaar is, maar waarbij de onderwereld zich in de bovenwereld wil mengen, wordt steeds groter. Naast de concrete aanpak van ondermijnende activiteiten wordt ingezet op het weerbaar maken van zowel de samenleving als de overheid.
  • Overlast (in wijken en buurten). Hierbij is vooral aandacht voor kwetsbare personen, voertuigcriminaliteit en radicalisering.

'

Reacties

article
124883
In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zijn de uitgangspunten en prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/124883/prioriteiten-in-integraal-veiligheidsplan-bepaald/
2019-03-19T16:28:30+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/237/2018/12/13145040/2018-12-13-renkema.jpg
nijkerk nijkerkerveen hoevelaken
Nieuws