Samen werken aan een energie neutrale regio

Foto: Anne Zwagers

Regio Foodvalley, waar Nijkerk bij hoort, wil in 2050 energieneutraal zijn.

Energieneutraal houdt in: evenveel energie opwekken als gebruiken. Dat betekent dat samen Рmet acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden Рkansen gezocht worden om energie op te wekken uit zon en wind. Energie opwekken houdt niet op bij de grens van onze gemeente. Daarom werkt de gemeente in Regio Foodvalley, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. Om iedereen op de hoogte houden over bijvoorbeeld het moment waarop je over de RES mee kunt praten, is er nu een website: www.resfoodvalley.nl .

In Nederland zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. De CO2-uitstoot moet sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de maatregelen uit het Klimaatakkoord. Ook in onze regio zal de komende jaren veel veranderen. De bedoeling is fors meer duurzame energie op te wekken. Dat gebeurt eerst met de nu bewezen technieken. Dus met wind- en zonne-energie. Keuzes, die gemaakt worden, hebben te maken met plaatsen en waar het landschap kan en mag veranderen.

Waar en hoe doet de Regio dat?

De Regionale Energiestrategie (RES) voor Foodvalley is een document waarin de keuzes voor locaties van energieprojecten beschreven worden. Het gaat ook over hoe dat aangepakt wordt. De gemeente doet dat samen met zeven andere gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en belanghebbenden zoals de Land- en Tuinbouworganisatie, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en de netbeheerder. Waar is ruimte? En hoeveel? Voor windmolens en voor bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op het energienetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak en is het financieel haalbaar?

Stap voor stap

Door het maken van de RES werkt men samen aan de energietransitie. Dat gaat stap voor stap. Van heel globaal naar steeds concreter. De komende maanden wordt een concept-RES geschreven. Daarin gaat het om zoekgebieden voor energieprojecten. De komende maanden krijgt u daarover meer informatie. Later in 2020 wordt die concept-versie concreter. Daarin zijn zoveel mogelijk belangen behartigd.

Op de hoogte blijven

De basisinformatie over de RES Foodvalley staat nu online: www.resfoodvalley.nl. De website wordt steeds bijgewerkt met alle informatie over de RES Foodvalley. Denk aan aankondiging van bijeenkomsten, momenten waarop u kan meepraten en verslagen. Maar ook data waarop besluiten worden genomen bij de verschillende organisaties die meewerken aan de RES.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden