Dialooggroep wil Bruisend Nijkerk

Voor wie het maar horen wilde, schetste de Dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving hoe Nijkerk er in de toekomst uit moet gaan zien.

Het doel is Nijkerk te laten groeien tot een in allerlei opzichten Bruisend Nijkerk. Daar zijn ze het in de dialooggroep wel over eens.

Na een korte inleiding werden de aanwezigen in vier groepen verdeeld om daarna in vijftien minuten verder te horen wat de plannen waren. Die plannen zijn overigens na te lezen op de site van Samen aan Zet.

Een paar zaken vielen in de presentaties op. Op meerdere momenten werd de nadruk gelegd op samenwerking, op “ontschotten”, op elkaar versterken.

Het meest concreet werd men in de “levende stad”. Het wordt – ook voor toeristen – leuker in Nijkerk met bijvoorbeeld een Havenkomfestival, meer hippische sport en meer grote sportevenementen. De verbinding tussen Nieuw Hulckesteijn en het centrum moet verbeterd worden. Daar zijn overigens al plannen voor. Gerrit-Jan Bezemer (nu nog voorzitter van de BHN) viel op, dat er niet veel gezegd werd over evenementen waar food centraal staat. Inderdaad opmerkelijk, waar het Platform Binnenstad pleit voor een sterk merk van Nijkerk waar de “circle of food” centraal staat.

In “heel Nijkerk werkt” werd een arbeidsbureau nieuwe stijl gepresenteerd. In dat bureau is er vooral aandacht voor mensen, die niet niet op eigen kracht verder komen. Maatwerk is de standaard, tot ze hun eigen kracht gevonden heeft. Ieder thema had een eigen filmpje, ook “heel Nijkerk werkt”, alleen was daar geen enkel voorbeeld uit de foodsector te zien, toch de grootste werkgever van Nijkerk.

In “Vitaal en duurzaam Nijkerk”had men zich gebogen over het nieuw leven in blazen van het centrum van Hoevelaken, met een mooi woord revitaliseren. En men had nagedacht over de leegstand. Die moet terug gedrongen worden door bijvoorbeeld flexbeler met bestemmingsplannen om te gaan.

Wilt u het allemaal precies weten? Dat kan. Op de site van “Samen aan Zet” kunt u de plannen en voorstellen tot en detail lezen.

We hebben wel de vier video’s, waarmee de vier thema’s werden ingeleid

Vitaal en duurzaam

Levendige stad

Nijkerk werkt

Samen Nijkerk

Gemeente-woordvoerster Cindy van Harmelen vatte de avond in dit persbericht samen

De dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving (Dialoog ‘Samen aan Zet’) presenteerde op 6 maart haar voorstellen aan de Nijkerkse gemeenteraad, het college van b en w en andere belangstellenden. Circa 65 personen kregen in vier verschillende sessies een samenvatting van twintig voorstellen. Ook konden de aanwezigen vragen stellen en suggesties doen met betrekking tot deze voorstellen. De voorstellen hebben tot doel om van Nijkerk een bruisende en levendige gemeente te maken, waarin iedereen meedoet. De Nijkerkse politici zijn enthousiast over de ideeën die er liggen en de energie die de dialooggroep uitstraalt. Daarnaast gaven zij aan dat de hoeveelheid voorstellen en de kosten daarvan ertoe leiden dat deze niet allemaal (tegelijk) uitgevoerd kunnen worden. De dialooggroep drong er bij het gemeentebestuur op aan, op korte termijn werk te maken van de facilitering en uitvoering van de plannen. Dat geldt ook voor het vinden van financiële dekking voor de plannen.

De dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving is de tweede groep die in het kader van de Dialoog ‘Samen aan zet’ haar voorstellen presenteert. Twintig inwoners en belanghebbenden hebben eerst een visie gemaakt over economie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en toerisme. Daarna is deze visie uitgewerkt in de voorstellen die gepresenteerd zijn. “Met Samen aan Zet heeft de gemeente de weg vrijgemaakt voor vernieuwende concepten. Wij hebben als dialooggroep een duidelijke groeiambitie en concrete plannen die hieraan bijdragen. Het is nu zaak om hier in samenwerking voortvarend mee aan de slag te gaan. En het is wat ons betreft noodzakelijk dat de gemeente daar nog voor de Voorjaarsnota de benodigde middelen voor vrijmaakt”, aldus Jeroen Huisman namens de dialoogroep.

Een levendige stad
De dialooggroep wil voor Nijkerk een sterk merk ontwikkelen om Nijkerk op de kaart te zetten als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te verblijven en te werken. Een belangrijk element dat dit (mede) kan realiseren, is de doorontwikkeling van een informatiepunt voor inwoners en toeristen, zowel online als offline. De dialooggroep wil daarnaast meer grote evenementen naar Nijkerk halen, met regionale of zelfs nationale aantrekkingskracht. Ook wil de dialooggroep verder onderzoek naar de verbinding tussen het randmeer en de Havenkom en een meer onderscheidende uitstraling van de buitenruimte, met veel kleur. De dialooggroep richt zich nadrukkelijk niet alleen op bezoekers en toeristen, maar wil ook inwoners meer aan Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen binden.

Iedereen doet mee!
Een ander belangrijk speerpunt voor de dialooggroep is het vergroten van de doorstroom naar werk en het tegengaan van schooluitval en laaggeletterdheid. Dit wil de groep bereiken door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld trainingen, werkervaringsplaatsen en via een arbeidsbureau ‘nieuwe stijl’, waarin maatwerk centraal staat. De dialooggroep vindt het belangrijk dat de regels worden versoepeld voor het inzetten van instrumenten voor de toeleiding naar werk. Ook moeten de risico’s voor werkgevers worden afgedekt, wanneer zij ‘risicogroepen’ in dienst nemen.

Innovatief en duurzaam ondernemerschap
De dialoogroep vindt het belangrijk om het innoverend vermogen en de positie van het bedrijfsleven in de gemeente Nijkerk te versterken. Ze wil hiervoor nieuwe formules naar Nijkerk trekken en leegstand bij winkels en op bedrijventerreinen de komende jaren halveren. Het is belangrijk om een economie na te streven, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen worden behouden. Om dat te bereiken, wil de dialooggroep het energieverbruik en het gebruik van grondstoffen terugdringen. Ook is het zaak om op korte termijn werk te maken van revitalisering van het centrum van Hoevelaken en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. De dialooggroep beseft zich, dat al deze plannen geen kans van slagen hebben als inwoners, ondernemers en gemeente niet worden geïnspireerd. Daarom wil zij met inspiratiesessies het ondernemersklimaat bevorderen en de verschillende clubs, netwerken en gremia met elkaar in verbinding brengen.

Reactie vanuit de gemeenteraad
De gemeenteraadsfracties gaven aan dat zij grote waardering hebben voor de energie die de dialooggroep heeft gestoken in de Dialoog en voor de voorstellen die werden gepresenteerd. Er zijn veel kartrekkers in de groep, die ook nu nog door willen gaan met het verwezenlijken van de ideeën die er zijn. Aan de andere kant liggen er zo veel voorstellen, waar zo’n groot bedrag mee gemoeid is, dat niet alles (nu) uitgevoerd kan worden. Bovendien moet alles in samenhang worden gezien. Er zijn ook andere dialooggroepen aan de slag en er is bestaand beleid. De raad gaf aan dat het hier niet stopt, maar dat de gemeenteraad samen met de samenleving, het college en de ambtelijke organisatie doorgaat om voorstellen uit te werken en te bezien op welke manier zo veel mogelijk voorstellen gehonoreerd kunnen worden.

Reactie vanuit het college
Namens het college van b en w gaf Nadya Aboyaakoub aan dat zij veel respect heeft voor het werk van de dialooggroep. Er zit ongeveer 1000 uur werk in dit proces en binnen de dialooggroep zijn er meer dan 8000 mails verstuurd. Wethouder Aboyaakoub: “Er is veel nagedacht, veel met elkaar gesproken binnen de dialooggroep. Er liggen nu prachtige voorstellen, die aansluiten op het dna en de dynamiek van Nijkerk. Het lastige is, dat er de afgelopen jaren al veel gecreëerd is. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Het zou mooi zijn als er door oud en nieuw te combineren een nieuw elan ontstaat voor een vitaal, economisch sterk, duurzaam Nijkerk, waar iedereen graag komt.”

Vervolg
De dialooggroep wil nog dit jaar aan de slag met de uitvoering van de voorstellen. Ook wil zij graag als klankbordgroep bij de totale uitvoering van de plannen betrokken blijven. Ze heeft de gemeenteraad gevraagd de hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Er volgt volgens de dialooggroep ook nog een budget-aanvraag voor het uitvoeren van alle voorstellen. De gemeenteraad en de dialooggroep gaan samen aan de slag om de voorstellen door te rekenen en verder uit te werken en te prioriteren. De verwachting is dat de eerste resultaten hiervan er over circa twee tot drie maanden zijn.

De voorstellen van de dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving en de voortgang van de andere dialooggroepen is terug te vinden op de website van Samen aan Zet: http://samenaanzet.nijkerk.eu

Reacties