Dialooggroep Veiligheid en Handhaving presenteert visie

Foto:

De dialooggroep Veiligheid en Handhaving is de vierde groep die zijn visie presenteerde aan de gemeenteraad en het college van b en w.

De presentatie vond plaats op 20 maart in het kader van de dialoog ‘Samen aan Zet’. Zeventwintig inwoners en belangenvertegenwoordigers beschreven hun visie op Openbare Orde en Veiligheid, regels, vergunningen, externe veiligheid en handha-ving. Daarvoor kwamen zij drie avonden bij elkaar en werkten zij veel onderwerpen in hun vrije tijd uit.

Eén van de dialooggroepleden overhandigde een ‘warm hart’ (een hand-verwarmer in de vorm van een hart) aan wethouder Aboyaakoub. Dat stond symbool voor het ‘warm overdragen van de visie aan de politiek’. Ook de 50 overige aanwezigen ontvingen zo’n hand-verwarmer. De gemeenteraad en het college van b en w lieten weten dat zij grote waardering hebben voor het werk dat de dialoog-groep heeft verzet. Zij zijn ook van mening dat het ‘Nijkerkse tintje’ in de visie heel goed is gelukt.

Na een kort intermezzo van twee veiligheidsmedewerkers, die kwamen checken of ‘alles wel veilig was’, volgden filmpjes, een inleiding en een beschrijving van de visie. Deze visie bestaat uit twee keer drie kernwaarden, die horen bij de overkoepelende begrippen ‘Veiligheid’ en ‘Handhaving’. Het gaat om de kernwaarden Samenwerken, Communicatie, Veilig Voelen, Flexibiliteit, Bescherming & Zichtbaarheid en Gedeelde Verantwoordelijkheid.

Samenwerken

De eerste kernwaarde die de groep benoemt, is een brede samenwerking bij de aanpak van overlast en criminaliteit. Daarbij gaat het om acties en maatregelen die een grotere betrokkenheid en een sterk gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid oproepen én die een sneeuwbaleffect hebben.

Veilig voelen

Een andere kernwaarde is veiligheid in en rond de eigen woning, de openbare ruimte, bij bedrijven en op bedrijventerreinen. Door de inzet van diverse maatregelen en het toepassen van enkele specifieke (meet-)instrumenten wil de dialooggroep het niveau van veiligheidsbeleving bij inwoners, bezoekers en ondernemers verbeteren.

Bescherming en zichtbaarheid

Een derde kernwaarde die de groep belangrijk vindt, is zichtbaarheid en bereikbaarheid van de professionals van brandweer (rood), ‘zorg en welzijn’ (wit) en politie (blauw) op straat. Dat geldt ook voor de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de inzet van (groepen) vrijwilligers. Deze kleuren komen ook in het visie-boekje steeds terug.

De dialooggroep heeft als doel om met diverse voorstellen een veilige leefomgeving te realiseren. Daarin staan de overheid, hulpdiensten en vrijwilligers in dienst van de samenleving, door directe zichtbaarheid en goede bereikbaarheid in de woon,- werk- en leefomgeving.

Communicatie

Als vierde kernwaarde staat ‘vroegtijdig (voor-)overleg en communicatie tussen gemeente, inwoners en ondernemers in de visie genoemd. Het gaat dan om communicatie over (ruimtelijke) plannen en regelgeving en handhaving. Vroegtijdig en helder communiceren zorgt voor een snelle, transparante en juiste uitwisseling van informatie en directe invloed van inwoners en ondernemers.

Flexibiliteit

Ook zet de dialooggroep in op minder vaste regelgeving en meer maatwerk op het gebied van vergunningverlening en bestemmingsplannen. Het is belangrijk dat de samenleving mee kan denken en dat niet alle regelgeving op voorhand vastgelegd of ingevuld is. Dat jaagt innovatie aan en leidt tot maatwerk. Deze extra ruimte en de handhaving daarop moet niet regel-gericht zijn maar risico-gericht. Natuurlijk is het daarbij wel zaak om steeds met alle belangen rekening te houden.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Tenslotte benoemt de dialooggroep een zesde kernwaarde: Gedeelde verantwoordelijkheid. Het gaat dan om minder regels, die consequent gehandhaafd worden. Daarbij is het van belang dat de regels voor iedereen gelden en er niet met twee maten wordt gemeten. Van ‘nee, tenzij…’ naar ‘ja, mits…’. Daarbij hoort een samenleving die niet alleen naar de overheid wijst, maar ook eigen verantwoordelijkheid erkent. Een samenleving waarin partijen meer onderling afstemmen en eenduidig (gaan) samenwerken.

Door het verruimen van de kaders neemt het draagvlak van de samenleving toe. Eenduidigheid, duidelijkheid en consequent handhaven zijn daarbij sleutelwoorden. Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Reactie politiek

De gemeenteraadsleden zijn zeer te spreken over de visie die er nu ligt. Zij stelden nog enkele vragen en gaven een paar tips. Veelal kwam naar voren dat communicatie cruciaal is. De raadsleden bedoelen bijvoorbeeld communicatie met verschillende doelgroepen en communicatie over beleving van veiligheid (gevoel), in plaats van alleen maar over de feiten. Veiligheid en handhaving heeft raakvlakken met allerlei onderwerpen uit de andere dialooggroepen.

De raadsleden riepen de dialooggroep op om ook met de andere dialooggroepen van Samen aan Zet goed te communiceren over hun ideeën. Ook vroegen zij zich hardop af, hoe het onderwerp ‘weinig regels’ zich verhoudt tot de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. En moeten de regels dan in één keer allemaal overboord gegooid worden, terwijl ze vaak zijn ontstaan om onwenselijke situaties op te lossen? De dialooggroep Veiligheid en Handhaving neemt deze punten mee in de uitwerkingsfase die nu aanbreekt.

Ook de collegeleden waren vol lof over de prestaties van de dialooggroep. Volgens wethouder Nadya Aboyaakoub is het typisch Nijkerks om de krachten te bundelen om samen van Nijkerk een veilige, mooie gemeente te maken. “Samenwerken, elkaar nodig hebben, het is allemaal terug te zien in deze dialooggroep. Deze groep is niet alleen bevlogen, ze stappen ook uit hun eigen comfortzone en kijken over hun eigen belang heen, om Nijkerk te verbeteren op het gebied van veiligheid en handhaving”, aldus de wethouder.

Zij riep de dialooggroepleden op, om gebruik te maken van het aanbod van de gemeentelijke vak-ambtenaren, om de dialooggroep te helpen met hun kennis en ervaring. Wethouder Marly Klein voegde daar nog aan toe, dat het mooi zou zijn als de dialooggroep nadenkt over een typisch Nijkerkse methode van regelgeving en maatwerk, waardoor handhaven bijna niet meer nodig blijkt te zijn.

Vervolg

De komende weken gaat de dialooggroep verder met het uitwerken van de visie in concrete voorstellen en acties. De visie en achtergrondinformatie is te lezen op de website van “Samen aan Zet“.

Dossier: Samen aan zet

Reacties