Toekomst gemeente (financieel) gezond

Foto: Kees van den Heuvel

“Met genoegen bieden wij deze begroting aan.” Zo begint de aanbiedingsbrief van het College van B&W aan de gemeenteraad.

Bezuinigen ligt achter ons, het perspectief voor de toekomst is groei. Het college gaat ervan uit, dat de komende jaren de financiële resultaten van de gemeente positief zullen zijn. Dat kan, omdat er minder ambtenaren zijn en er meer aan de samenleving wordt over gelaten (Samen aan Zet). Ook de verkoop van grond levert meer op.

Het college: “Wij bieden Nijkerk met deze begroting een gezond financieel perspectief en een breed programma met initiatieven om deze periode van groei optimaal te benutten voor het investeren in onze samenleving en onze fysieke omgeving.”

Dialoog, speerpunten en autonome ontwikkelingen

De ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting zijn zeer divers. De Dialoog (de ingezette beweging waarbij de gemeente en de samenleving sámen aan zet zijn), de speerpunten van het college en autonome ontwikkelingen die landelijke, regionaal en lokaal op Nijkerk afkomen zijn allen van invloed op de inhoud en voorgestelde keuzes in de begroting. De ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en het college hebben stappen gezet in de nieuwe manier van werken. Meer, en eerder dan voorheen, denkt de samenleving mee over besluiten. De financiële consequenties van de Dialoog zijn losgekoppeld van deze begroting. Qua planning bleken deze trajecten niet parallel te kunnen lopen. Ondanks deze complexiteit doet de begroting recht aan de nieuwe manier van werken en laat ruimte voor de eerste clusteroverstijgende afweging van Samen aan Zet.

Belastingverlaging

Net als vorig jaar wordt ook dit jaar voorzien in belastingverlaging. Nijkerk heeft een meerjarig structureel positief saldo, daarom kan de eerder doorgevoerde OZB verhoging worden teruggedraaid. Dat gebeurt niet helemaal want de indexering van kosten (2,5%) wordt daar wel mee verrekend.Uiteindelijk komt het neer op een verlaging van 6,5%

Programma’s

De begroting is vorm gegeven rondom een aantal programma’s. Naast de reguliere taken borgen de programma’s de initiatieven, ontwikkelingen en activiteiten die bijdragen aan een positief woon- en leefklimaat in de gemeente Nijkerk.

Leefstijl
De gemeente faciliteert lokale initiatieven in centrum Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen om te komen tot een Huis van het Dorp/Stad; een ontmoetingsplaats met daarin opgenomen ruimten voor cultuur, ontspanning, creativiteit, educatie e.d.

Gezondheid krijgt o.a. via jeugdgezondheidszorg, gezond gewicht programma’s, buurtsportcoaches en preventieprogramma’s steeds meer aandacht. In de komende Omgevingswet is dat een essentieel aspect bij ruimtelijke afwegingen.

Economie en bedrijfsomgeving
Voor de kernen van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen zijn lokaal visies ontwikkeld of in ontwikkeling voor hun nieuwe positionering. Naast het belang als ‘koopplaats’ neemt het belang van ‘ontmoetingsplaats’ toe. Ook de initiatieven voor meer samenwerking tussen ondernemers, eigenaren, bewoners e.a., bijvoorbeeld door oprichting van een BIZ, stimuleert de gemeente..Pijnpuntis wel de leegstand van winkels: rond de 10%. De gemeente is dan ook van plan op dit gebied meer aan acquisitie te gaan doen.

Bedrijven en woningeigenaren worden met extra diensten en financiering gestimuleerd om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. De verkoop van de berdijventerreinen gaat beter dan voorheen gedacht. Zo wordt er binnekort weer een overeenkomst met een hoogwaardig technisch bedrijf getekend. Dat is ook nodig, want de gemeente wil meer banen op hbo-niveau binnen de grenzen zien ontstaan.

‘Heel Nijkerk werkt’ is een initiatief om verschillende specifieke doelgroepen extra kansen te geven op een plek op de lokale arbeidsmarkt. Onder andere jongeren, uitkeringsgerechtigden en statushouders worden voorbereid op en toegeleid naar de arbeidsmarkt door ze op verschillende manieren ondersteuning te bieden.

Veiligheid en handhaving
De wens en de feitelijke toename van steeds meer, grotere en complexe evenementen die in de gemeente Nijkerk worden georganiseerd vragen meer van de gemeente op het vlak van veiligheid en openbare orde. Ook de veranderende rol van de overheid bij ondermijning is belangrijk binnen dit programma.

 

Wonen en woonomgeving
Voldoende en juiste locaties én het juiste woningtype realiseren wordt nog belangrijker. De oudere doelgroep wordt snel groter, kleine huishoudens nemen toe in belang. In afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars krijgt dit meer aandacht. Ook worden grote stappen gezet in de planontwikkeling voor de beoogde groene bufferzone tussen de gemeenten Nijkerk en Amersfoort.met het Hoevelakense bos en de Laak als belangrijke dragers. Met Bad Hulckesteijn, de uitbreiding van de jachthaven, de plannen voor vernieuwing van het strand, de vernieuwing van de fietsroute over de Zeedijk, de opening van de faciliteit voor vissers langs de Arkervaart krijgt de gemeente op het gebied van natuur en recreatie een impuls.

Sociaal Domein
B&W: “We ondersteunen voorzieningen en initiatieven die ervoor zorgen dat onze inwoners die ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. In de verschillende programma’s is ruimschoots aandacht voor de gebiedsteams zodat er tijdig zorg kan worden geleverd en preventief kan worden gewerkt.

Onder andere passend onderwijs met een verbinding met ondersteunende jeugdzorg en actuele sportvoorzieningen, aandacht voor thuiszitters en het betrekken van de jeugd zelf zijn belangrijke onderwerpen. Lichamelijke en mentale gezondheid blijven een belangrijk thema met een reeks nieuwe initiatieven.

Wethouder Wim van Veelen lichtte een en ander toe

De raadsvergadering voor de behandeling van de begroting staat gepland op 30 oktober a.s.

 

Reacties