Iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Foto: rechtenvrij

Voor Nijkerk willen we een inclusieve samenleving die verscheidenheid verwelkomt en verschillen respecteert.

Dat schrijft de gemeente in een persbericht.

“Het principe van inclusie is ‘een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt’. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, iedereen is even belangrijk en een ieder kan meedoen. Alle inwoners van Nijkerk moeten zich geaccepteerd voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook.

In dit kader zijn we recent gestart met het ontwikkelen van een inclusie agenda voor Nijkerk. Dit doen we samen met de mensen om wie het gaat: ervaringsdeskundigen, Sociaaldomeinraad, college, raad, maatschappelijke organisaties, gebiedsteams, cliëntenraden, ondernemers, werkgevers, scholen en verenigingen. Op deze agenda komen onderwerpen en thema’s, passend bij de te ontwikkelen visie op inclusie, de doelstellingen en het tijdspad.”

Samen aan Zet

Het proces om te komen tot een lokale inclusie agenda vinden wij al in de basis in de dialoog ‘Samen aan Zet’. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is namelijk dat alle belangen aan tafel moeten zitten. Door inwoners ruimte te geven mee te denken en mee te doen is reeds een belangrijke stap gezet naar een meer inclusieve samenleving. Kortom, de dialoog vormt de basis voor het proces om te komen tot een inclusie agenda voor Nijkerk.

Onlangs zijn drie nieuwe dialooggroepen gestart: Wonen & woonomgeving, Veiligheid & Handhaving en Sociaal domein. Inclusiviteit van de samenleving is aan de dialooggroepen als aandachtspunt meegegeven. De thema’s rondom inclusie worden bij de uitkomsten van de groepen opgehaald. Dit doen we ook doen voor de twee dialooggroepen die al (zo goed als) klaar zijn. Een uitzondering hierop betreft de onderwerpen die niet ‘in dialoog’ zijn. Dit zijn de wettelijke taken waarin vastligt wat de gemeente doet, hoe zij dit doet en welke budgetten hier naartoe gaat.

Stappen

In de komende periode wordt een aantal stappen doorlopen; het ontwikkelen van een visie, het inventariseren van al bestaande initiatieven én behoeftes aan nieuwe initiatieven (wat is er al en wat missen we nog), en het betrekken van ervaringsdeskundigen. Een hierna te formeren Inclusie team zal nieuwe plannen en voorgenomen beleid structureel toetsen en door actief op onderzoek uit te gaan een bijdrage leveren aan de bewustwording en signalering. Bij de uitvoering gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor rollen, financiële consequenties en implementatie.

Extra prikkels

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hierdoor krijgen gemeenten een belangrijke rol en de verplichting lokaal inclusiebeleid in- en uit te voeren. Gemeenten moeten beschrijven hoe zij op basis van de lokale kenmerken willen werken aan de implementatie van het VN-verdrag. Vorig jaar is ook de toezegging gedaan aan de raad om te komen tot een procesvoorstel ter invulling van de wettelijke plicht van de inclusieagenda.

Dossier: Samen aan zet

Reacties