Uitvoeringsprogramma van het college gepresenteerd (video)

Foto:

Het coalitieprogramma van het college is nu ook opgeschreven in een uitvoeringsprogramma

Daarin staat meer concreet, wat het college in 2019 en de jaren daarna wilt gaan doen. Uit alles blijkt, dat de mensen in het stadhuis nog meer dan voorheen de bal bij de samenleving willen leggen. De lokale overheid wordt meer en meer de regisseur van allerlei processen.

Een voorbeeld. Er is een stichting druk in de weer om overal in Nijkerk AED’s op te hangen. De gemeente ondersteunt dat initiatief door dat te verbinden met de fiirst responder van de brandweer en de eventuele komst van een ambulancepost in Nijkerk.

In andere gevallen neemt de gemeente het voortouw, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het schrijven van de omgevingsvisie en de woonvisie. Daar wordt de samenleving overigens ook gewoon bij betrokken. De bedoeling is om dan niet alleen een beroep te doen op mensen, die nu ook al bereid zijn mee te denken, zoals dat in “Samen aan Zet” gebeurd is. Ook de “gewone Nijkerker” moet gehoord worden en mee kunnen doen. Dat gaat men in 2019 proberen.

Het uitvoeringsprogramma en voorstellen voor het vervolg op “Samen aan Zet” (Platform 2.0) zijn inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd. Die buigt zich er in januari over. Interesse in het uitvoeringsprogramma? Hier kunt u het nalezen

Ely Hackmann stapte naar wethouder Harke Dijksterhuis en liet zich een ander uitleggen, want simpel is het allemaal niet

Het volledige persbericht

Een uitvoeringsprogramma dat richting geeft en samenwerking ondersteunt.

Dat is wat het college met trots aanbiedt aan de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma laat zien welke ambities in 2019 éxtra aandacht krijgen. Ambities die van belang zijn voor de hele samenleving en variëren in doelgroep en reikwijdte. Jong en oud, wijk en straat, ondernemers, organisaties en inwoners worden bij de uitwerking betrokken. Het programma presenteert de plus bovenop alle activiteiten die al in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Intensieve samenwerking met de samenleving

Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen door een constructieve samenwerking met diverse betrokkenen, zowel binnen het gemeentehuis als in de samenleving. Deze werkwijze wil het college verankeren en doorontwikkelen waarbij nadruk ligt op het aanhaken van een groter deel van de Nijkerkse bevolking en het versterken van de klantgerichtheid. Een voorstel hiervoor gaat gelijktijdig met het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming naar de raad. Participatie hoort inmiddels bij de nieuwe manier van werken, voor én samen met inwoners, organisaties, instellingen en ondernemers. Voor het uitvoeringsprogramma zijn bestaand beleid en vervolgacties uit Samen aan zet verbonden met de ambities uit het coalitieakkoord. Het geheel vormt de inzet voor 2019 en verder.

Geboekte resultaten

Het werk begint niet bij het uitvoeringsprogramma. De afgelopen maanden is al veel bereikt binnen de verschillende thema’s. Zo is de fietsoverlast op de stations Hoevelaken en Nijkerk teruggedrongen, ligt er een mooi jeugdprogramma met extra inzet op leerrechten/leerplicht, zijn er diverse bedrijfskavels verkocht aan bedrijven met een toegevoegde waarde voor Nijkerk, is het aantal wijkagenten weer helemaal op niveau en zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van gescheiden afvalinzameling.

Focus in 2019

Voor 2019 geldt dat de verschillende ambities binnen de thema’s zeer divers zijn:

Inclusief

In Nijkerk is er voor iedereen ruimte om mee te doen, naar eigen behoefte en kunnen. De ambities waar volgend jaar de focus op ligt, laten dat duidelijk zien. De inzet op preventie om (zwaardere) zorg in de toekomst te voorkomen is een van die ambities die in 2019 extra aandacht krijgt. Daarnaast moeten kinderen zo snel mogelijk toegang krijgen tot jeugdzorg als dat nodig is. En om iedereen een reëele kans te geven om echt mee te doen, is iedereen met een (bijstands)uitkering in beeld. Deze inwoners zitten waar mogelijk in een traject richting betaald of vrijwilligerswerk of een dagbesteding die gericht is op zelf regie houden.

Energiek

De vitaliteit van de inwoners is een groot goed. Deze vitaliteit en de grote betrokkenheid van alle partijen daarbij, worden binnen het thema Energiek ondersteund door verschillende focusambities. Zo wordt er in 2019 gezamenlijk gewerkt aan voorwaarden en condities voor meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de sportverenigingen. Ook worden inwoners en organisaties (via subsidies) ondersteund en gestimuleerd om lokaal activiteiten te ontwikkelen en te organiseren. In 2019 wordt bezien welke doorontwikkeling in het subsidie- en tarievenbeleid moet plaatsvinden om dit verder te laten groeien.
Nijkerk wil haar jeugd maximaal kansen bieden. Dat betekent zorgen voor goed leerlingenvervoer, actieve leerplichtambtenaren die tijdig signaleren en ondersteuning bieden en een goede afstemming met het passend onderwijs. Ook wordt er extra ingezet op de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat kunst en cultuur voor een vitale bevolking ook belangrijk is, start de gemeente o.a. met het versterken van de cultuurparticipatie en cultuureducatie.

Duurzaam

Dit thema behelst de ambities die de gemeente helpen bij het duurzamer en energieneutraler worden. Om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2035, brengt de routekaart in 2019 in beeld hoe dat kan worden bereikt. Parallel hieraan wordt beleid ontwikkeld voor de duurzame opwekking van energie (zon en wind). In 2020 wil het college voor de eerste bestaande wijk in Nijkerkerveen, Hoevelaken of Nijkerk een, samen met de WSN en marktpartijen gemaakt, compleet en gedragen plan voor de transformatie naar een aardgasloze wijk. De warmtevisie geeft in 2019 een antwoord op de vraag welke technieken in Nijkerk haalbaar zijn, welke kosten daarmee gemoeid zijn, en welke wijken het meest geschikt zijn om als aardgasloze wijk mee te beginnen. De gemeente zet tevens vanaf begin 2019 in op de verder ontwikkeling van de circulaire economie. Dit gebeurt samen met de regio Foodvalley (overheden, bedrijfsleven en onderwijs), via het Samenwerkingsprogramma 2019-2022.

Ruimte

Met brede betrokkenheid van de samenleving wordt gewerkt aan een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving; de omgevingsvisie. Deze visie omvat verschillende keuzes waardoor we onder andere zien waar ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en hoe we tegelijk onze groene omgeving zoveel mogelijk kunnen behouden en versterken. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in de wijken en buurten wordt verhoogd. De nieuwe (beheer)visie openbare ruimte heeft naast de fysieke kant ook aandacht voor de sociale component zoals bijvoorbeeld spelen, bewegen en ontmoeten.
Met marktpartijen en WSN wordt in 2019 een nieuwe woonvisie ontwikkeld. Het college heeft hierbij speciale aandacht voor leeftijdsbewust wonen, een- en tweepersoonshuishoudens, starters en kleinschalige woonvormen voor ouderen en middeninkomens. De ontwikkeling van de Havenkom, inclusief de realisatie van een nieuw Huis van de Stad, wordt voortvarend opgepakt. Bestaande belangen in het gebied worden daarbij niet uit het oog verloren.

Ondernemend

Nijkerk kent een sterke vertegenwoordiging van food- en foodgerelateerde bedrijven. Dit rechtvaardigt een profilering als Food Production Cluster (FPC). Binnen het FPC zetten het bedrijfsleven en onderwijs vol in op de vestiging van Food Academy Nijkerk waarbij de gemeente faciliteert. Goede centra zijn essentieel om een aantrekkelijke (woon)gemeente te kunnen zijn en blijven in de toekomst. De gemeente blijft daarom investeren in een aantrekkelijke binnenstad van Nijkerk en winkelcentrum Paasbos en de dorpskernen van Hoevelaken en Nijkerkerveen. Zo behouden deze centra hun belangrijke rol in de samenleving .
De vrijetijdseconomie kent de laatste jaren een sterke groei binnen de gemeente Nijkerk. Met een ligging aan het Randmeer, die veel potentie biedt, wordt ingezet op een verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme.

Veilig

Door een concrete aanpak bij een mogelijke verstoring of bedreiging van de openbare orde wordt het veiligheidsgevoel ondersteund. Ook zet de gemeente zich in om samen met initiatiefnemers de evenementen zo veilig en met zo min mogelijk overlast te organiseren.
In levensbedreigende situaties is snel en adequaat handelen noodzakelijk. Om dit te borgen wordt de mogelijkheid voor een ambulancestandplaats, als onderdeel van een onderzoek door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), in de gemeente onderzocht. Ook wordt in samenspraak met de initiatiefnemers de mogelijkheid van een AED-netwerk met voldoende dekking in beeld gebracht.
Voor Nijkerk is door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum een ondermijningsbeeld opgesteld. Op basis van dit beeld zet het college in Nijkerk specifiek in op het bestrijden van witwassen, fraude, hennep en drugs én mensenhandel. In de eerste helft van 2019 gaat het college met de raad in gesprek over de manier waarop dit de komende jaren vorm krijgt.

Het uitvoeringsprogramma wordt in januari in de raad behandeld. U kunt het volledige programma vinden op www.nijkerk.eu

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden