College stelt een nieuwe visie op detailhandel op

Foto:

De winkelmarkt verandert snel tegenwoordig. Consumenten gedragen zich anders dan een aantal jaar geleden, en steeds meer winkels verdwijnen.

Dat staat in een persbericht van de gemeente.

Tegelijk zien veel steden de winkels aan de rand van de stad toenemen. Dat vraagt iets anders van de detailhandel en hoe de gemeente daar mee om wil en moet gaan. Hoe de gemeente Nijkerk dit ziet, en hoe ze er mee om wil gaan, staat beschreven in de ‘detailhandelstructuurvisie’ en wordt door het college aan de raad aangeboden.

De detailhandelstructuurvisie (DSV) biedt voor het hele grondgebied van de gemeente Nijkerk de visie op het economisch vitaal en aantrekkelijk houden van de winkelstructuur. Het sluit aan op de centrumvisies van de verschillende kernen, en biedt een actueel kader waarmee nieuwe initiatieven van (retail)ondernemers ruimtelijk kunnen worden beoordeeld. De bestaande winkelstructuur vormt in belangrijke mate de basis voor de toekomstige gewenste winkelstructuur in de DSV. Bestaande rechten worden gerespecteerd.

Mariëlle Broekman, wethouder gemeente Nijkerk: “Er ligt een mooie, gezamenlijk visie voor de komende jaren. We hebben op verschillende manieren informatie verzameld bij een grote groep stakeholders binnen de gemeente Nijkerk. Honderden enquêtes, een brede dialoogavond, veel gesprekken en straatinterviews zorgen voor een gezamenlijke basis van de visie zoals die er nu ligt.”

Winkelmarkt verandert snel

De investeringen in de centra van de gemeente Nijkerk, door ondernemers en gemeente, dragen bij aan verbetering, versterking en aantrekkelijkheid van die centra. Nieuwe ontwikkelingen geven vertrouwen, er komen unieke nieuwe winkels en innovatieve concepten bij. Tegelijk is – ondanks de geleidelijke groei van het aantal inwoners – het winkelaanbod in 10 jaar tijd met circa 20 % afgenomen. De winkelleegstand in de gemeente ligt rond de 9%, dit is landelijk 7%. Voor ruim één op de drie Nijkerkse winkelondernemers is de omzet onvoldoende geworden. Dit is een bevestiging van het landelijke beeld dat het voor ondernemers in fysieke winkels in juist de middelgrote gemeenten (zoals Nijkerk) extra lastig wordt om voldoende omzet te realiseren.

Organiseren van de krimp

De (lokale) winkelmarkt verandert. Het aantal winkels neemt de komende jaren af. De DSV biedt het kader voor de komende jaren voor het voorbereiden op en begeleiden van het compacter worden van de lokale detailhandelsmarkt. Voor de ‘niet-dagelijkse’ winkelbranches wordt voor de komende vijf jaar uitgegaan van stagnatie en afname van het aanbod. Voor het ‘dagelijkse’ winkelaanbod (de dagelijkse boodschappen) is het uitgangspunt de huidige omvang handhaven.

Provinciaal en regionaal beleid

Ook het provinciale beleid werkt door in de detailhandelstructuurvisie. De provincie heeft een stevige rol in de planning van de detailhandel. Een van de uitgangspunten in provinciaal beleid is bijvoorbeeld dat perifere detailhandel (aan de rand van de stad) regionaal niet in omvang mag toenemen. De provincie stelt tevens de bestaande winkelcentra in de (binnen-)steden centraal in haar beleid. Deze winkelcentra moeten vitaal blijven, deels via functieverandering transformeren en worden verkleind tot compactere winkelgebieden. Ook ten aanzien van supermarkten heeft de provincie strikt ruimtelijk beleid, namelijk niet op perifere locaties.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0