Hoogbouw langs de Arkervaart?

Foto:

In Den Haag willen ze, dat er meer huizen gebouwd worden. De woningnood is tenslotte hoog.

Daar heeft het rijk veel geld voor over, zeker als ook de provincie meebetaalt. Dus kan de gemeente subsidie aanvragen. Maandagavond werd  de raad geïnformeerd over de ideeën, die er nu leven.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten er tenminste 500 woningen gebouwd worden. 50% daarvan moet in de categorie “goedkope woningen” vallen (sociale huurwoningen en zo). De eisen, die aan die percentages gesteld worden, passen binnen de Woonvisie, die in Nijkerk leidend is.
Er wordt  gebouwd in het gebied vanaf het oude stadhuis tot ver achter het terrein van Rootselaar en inclusief de plek waar nu nog de Meubel- en Tapijthal staat.

Om 500 woningen te kunnen bouwen, kan het niet anders, dan dat er hoogbouw komt. Daarom werden deze sfeerbeelden gepresenteerd.

De subsidieaanvraag moet na de zomer verstuurd worden,

Voor het zover is, moet de raad wel achter het plan en de subsidieaanvraag gaan staan. De raadsleden kregen dan ook de kans aan de ambtenaren vragen te stellen. En die vragen gingen niet over de sfeerbeelden, niet over het idee van hoogbouw langs de Arkervaart. De vragen gingen enkel over procedures en randvoorwaarden en of ABZ nog roet in het eten zou kunnen gooien. Alleen Klompenhouwer (De Lokale Partij) vroeg of de flats dan net zo hoog zouden kunnen worden als het ABZ gebouw (ongeveer 40 meter hoog). En het antwoord was ja, want als er flats van niet meer dan drie verdiepingen gebouwd worden, kunnen er nooit 500 woningen gerealiseerd worden.

Mocht de subsidie toegekend worden, dan moet de bouw binnen 3 jaar beginnen.

Persbericht

De gemeente stuurde dinsdag 11 mei dit persbericht over de plannen

De vraag naar woningen is in Nederland sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Dit geldt ook in de gemeente Nijkerk. Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Het Rijk heeft daarom de subsidieregeling ‘Woningbouwimpuls’ in het leven geroepen om de bouw van meer woningen te versnellen. Hiermee kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om het tekort aan woningen op te lossen.

Kans voor de verdere ontwikkeling van de Havenkom
Oorspronkelijk was het plan van de gemeente om de komende jaren zich vooral te richten op de eerste fase van de Havenkom. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de locatie van het huidige stadhuis (Havenkom fase 1a). Maar de ambitie is om ook ten noorden van de stadhuislocatie het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-, werk en verblijfsgebied. “Dit is wel een (financieel) lastige opgave. Door een mogelijke financiële bijdrage vanuit het Rijk (en mogelijk ook de provincie) lijkt de verdere ontwikkeling van de Havenkom op een kortere termijn haalbaar”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Subsidieaanvraag ‘Woningbouwimpuls’
De gemeente wil daarom de subsidie ‘Woningbouwimpuls’ aanvragen. Voor deze aanvraag vraagt het college instemming van de gemeenteraad voor de kaderstelling. Dit betekent dat er een eerste verkenning uitgewerkt moet worden voor de mogelijkheden in de Havenkom. In een conceptvisie laat de gemeente zien hoeveel woningen hier gerealiseerd kunnen worden en wat de financiële consequenties zijn van het plan. Hierbij wordt duidelijk welke financiële bijdrage vanuit de gemeente nodig is en hoe groot de eventuele financiële bijdrage vanuit het Rijk (en mogelijk ook de provincie) is.

Wat zijn de volgende stappen?
Er is nog geen definitieve datum bekend waarop de subsidieaanvraag moet worden ingediend.
De verwachting is dat dit kort na de zomer zal zijn. Dit betekent dat de ruimtelijke en financiële verkenning op korte termijn uitgewerkt moet worden. De bedrijven en bewoners die binnen het plangebied liggen en wonen, worden hier bij betrokken. Gezien de korte periode lukt het niet om de omgeving van het plangebied en alle inwoners van Nijkerk actief te betrekken bij de subsidieaanvraag. Wanneer de subsidie wordt toegekend en de ruimtelijke en financiële verkenning wordt uitgewerkt tot een definitieve visie, zijn er wel mogelijkheden om met de inwoners in gesprek te gaan. Vervolgens besluit de gemeenteraad om hier wel of niet mee door te gaan.

Geen garantie
Het is geen garantie dat de gemeente Nijkerk de subsidie krijgt. Er zijn namelijk meerdere gemeenten die plannen indienen. In dat geval wordt de verdere ontwikkeling van de Havenkom uitgesteld. De gemeente moet dan opnieuw gaan kijken wat er (financieel) mogelijk is. De ontwikkeling van de Havenkom fase 1a gaat wel door, ook zonder subsidie. Meer informatie is te vinden op www.nijkerk.eu/havenkom.

 

Dossier: Havenkom

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden