Gemeentebegroting met positief saldo naar gemeenteraad

Zo gaan persconferenties al maanden
Foto:

In november buigt de gemeenteraad zich over de begroting, die het college heeft opgesteld.

Het is de laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Vorig jaar was er nog een tekort van 2 miljoen tekort. Dat tekort is weggewerkt door een arbitragezaak tussen de Rijksoverheid en de VNG ( Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Dat is – aldus wethouder Wim Oosterwijk) goed nieuws, “maar we kunnen niet tevreden achterover leunen” Zo is de bijdrage uit het Gemeentefonds erg onzeker en lijkt die kleiner te worden. Minder geld dus. Dat is lastig, want er komen veel vragen op de gemeente af de komende jaren, denk aan wonen, veiligheid en het sociaal domein.

In het sociaal domein wordt 625.000 euro minder bezuinigd dan eerder werd verwacht. Dat wordt opgevangen met geld uit de algemene middelen. Over een aantal jaren verspreid moet er 2,6 miljoen bezuinigd worden, zo is een paar jaar geleden met de raad afgesproken. Dat gaat dus langer duren. Desondanks kan iedereen, die dat nodig heeft bij de gemeente aankloppen, aldus wethouder Nadya Aboyaakoub. Daarna wordt er maat werk geleverd en op die manier wordt het sociale inclusieve karakter van de gemeente niet al te erg aangetast.

Begin november ligt de begroting ter besluitvorming in de gemeenteraad en gaan college en raad erover in gesprek. Daarna komt de gemeente ook met een begroting, die in één oogopslag te lezen is en voor de burger in begrijpelijke taal uitgelegd wordt. Op de website van de gemeente zijn de stukken te vinden, bij de raadsvergadering van 4 november a.s.

Het college stuurde dit persbericht over de begroting.

Het college van B&W van de gemeente Nijkerk heeft 23 september jl. de meerjarenbegroting voor de komende periode aangeboden aan de gemeenteraad.
Het saldo van de laatste begroting van deze bestuursperiode, de Programmabegroting 2022-2025, is structureel positief.

Deze meerjarenbegroting is de financiële basis voor de komende bestuursperiode. Qua saldo is hij vergelijkbaar met de Programmabegroting 2018-2021 waarmee dit college de bestuursperiode startte. Het college duidt het positieve saldo als licht positief: het is onvoldoende ter dekking van flinke beleidsuitbreidingen maar er is ook niet direct een financieel probleem bij tegenwind.

Tevreden over het gepresenteerde saldo

Wim Oosterwijk, wethouder financiën: “In deze bestuursperiode is al veel gerealiseerd. Ook zijn er veel zaken in gang gezet die nu vol op stoom zijn en waar hard aan wordt gewerkt. We hebben laten zien dat we goed op veranderingen en behoeften in de samenleving kunnen inspelen. Onze laatste voorjaarsnota sloot budgettair meerjarig in de min. We kondigden toen aan met een positief sluitende Programmabegroting 2022-2025 te komen. Dat is gelukt en daar mogen we tevreden over zijn, waarbij we onze ogen niet sluiten voor de risico’s die er ook zijn.”

Taakstelling bezuinigingen

Na de vaststelling van de Taskforce en de visie op (de doorontwikkeling van) de Transformatie in het Sociaal Domein eind 2020, staat 2021 vooral in het teken van de uitvoering. De effecten hiervan worden in de loop van 2022 zichtbaar. Op delen van de taakstellingen worden in 2022 al goede resultaten bereikt, de verwachting is echter dat in 2022 nog niet de volledige taakstelling wordt gerealiseerd. Daarom is de taakstelling (qua prognose) met 625.000,- naar beneden bijgesteld.
Dit staat los van de kostenstijgingen in vooral de WMO en Jeugdzorg die in 2022, en vermoedelijk de jaren daarna, voortduren.

 

Onzekerheid over het Gemeentefonds is groot

Een punt van zorg is de onberekenbaarheid van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Deze onberekenbaarheid is gemeenten al jaren een doorn in het oog maar op dit moment is er nog meer onduidelijk dan anders. Afgelopen zomer kwamen er verschillende berichten van het ministerie naar buiten over de uitkomsten. De nadelen werden per bericht groter voor Nijkerk. Een nieuw kabinet zal uiteindelijk beslissen of en hoe dit wordt uitgevoerd.

Gerealiseerde en lopende zaken

De begroting laat zijn licht schijnen over toekomstige ontwikkelingen. Toch staat het college in deze begroting ook kort stil bij gerealiseerde en lopende zaken.
Het college van B&W is tevreden over wat er is bereikt en waar ze mee bezig zijn: “Met deze begroting kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeente een plezierige gemeente blijft om in te wonen, te werken, te ondernemen en te verblijven. We hebben de afgelopen periode, onder bijzondere omstandigheden, veel zaken voor elkaar gekregen. Zaken waar we trots op zijn en waarvan we hopen dat het de basis vormt voor verdere ontwikkeling. In deze begroting mogen die wat ons betreft niet ontbreken.”

Plannen en beleid

In de resterende, korte tijd in bestuursperiode wordt nog volop gewerkt aan de uitvoering van al vastgestelde plannen zoals het Mijlpalenplan, de Omgevingswet, Transformatie/Task Force bezuinigingen Sociaal Domein en Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen. Ook plannen en beleid op het gebied van landelijke opgaven zoals duurzaamheid, energietransitie en woningbouw worden net als in de afgelopen periode voortvarend uitgewerkt en uitgevoerd.

Ongewijzigd begrotingstoezicht

De begroting is structureel sluitend. Het college verwacht dan ook geen wijziging in het huidige toezichtregime van de provincie Gelderland. Dat houdt in dat zij blijft vallen onder het repressief toezicht (toezicht achteraf).

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden