De gevolgen van de streep door de spreidingswet zijn nog niet duidelijk (laatste update)

Foto:

Als het aan het nieuwe kabinet ligt, gaat de spreidingswet van tafel.

De gemeente Nijkerk was zich aan het voorbereidden op de komst van 278 asielzoekers. Daarom legden wij gisteren de partijen in de gemeenteraad deze vragen voor.

“Als het aan u ligt, wat zou u nu het meest verstandig voor de gemeente Nijkerk vinden: stoppen met de voorbereidingen, tot er duidelijkheid is in Den Haag, of doorgaan op de ingeslagen weg U begrijpt, dat ik uw voorkeur graag met argumenten omkleed zie.
Los daarvan ben ik benieuwd of u voor of tegen de afschaffing van de spreidingswet bent (en waarom dat zo is)”

Drie partijen hebben vandaag gereageerd

Forum voor Democratie

FVD is nooit voorstander van de spreidingswet geweest. Wat FVD Nijkerk betreft mogen de voorbereidingen voor extra asielopvang stop gezet worden.

FVD Nijkerk is enthousiast over het feit dat de spreidingswet van tafel gaat. De dwang die door de spreidingswet op gemeenten werd gelegd is een ondemocratisch proces. Het is mooi om te lezen dat het nieuwe kabinet de regels voor asiel drastisch gaat aanpakken en wij kijken uit naar de uitwerking hiervan.

Ondanks de hoge welvaart in Nijkerk zijn huurwoningen en betaalbare koopwoningen schaars. Er zijn geen huurwoningen beschikbaar voor de Nijkerkse jongeren, dus ook niet voor statushouders. De oplopende taakstelling voor het huisvesten van statushouders die toegewezen zijn aan de gemeente Nijkerk is onuitvoerbaar. Dit blijkt o.a. uit het plaatsen van statushouders in de dependance van het stadhuis. Wij hopen dat met het nieuwe regeerakkoord de asielcrisis spoedig wordt opgelost.

De Lokale Partij

We hebben zeker als gemeente een maatschappelijke taak. Dat vinden wij ook als Lokale Partij.
Dat neemt niet weg dat de situatie door het nieuwe kabinet zal veranderen.
Naar onze indruk zal het dan meer gaan om de aantallen dan of er asielzoekers komen.
We zullen de plannen zo moeten construeren dat hierop ingespeeld kan worden.

VVD

Het nieuws dat de spreidingswet wordt ingetrokken heeft ons als lokale VVD overvallen. Lokaal hadden wij begrip voor de komst van de spreidingswet, omdat deze ervoor zorgt dat de taken voor opvang evenredig worden verdeeld over alle gemeenten. In de praktijk is het nu zo, dat een aantal gemeenten het leeuwendeel voor hun rekening neemt en andere gemeenten niets doen. Dat vonden en vinden wij niet fair. Tegelijkertijd vonden en vinden wij dat dit gecombineerd moest worden met instroombeperkende maatregelen en die lijken er nu te komen. Dat is mooi, maar de effecten daarvan zullen niet morgen al merkbaar zijn en de mensen die nu overal in de opvang zitten, zijn ook morgen niet plotseling verdwenen. De aankondiging dat de spreidingswet wordt ingetrokken, leidt er op dit moment al toe dat in veel gemeenten de besluitvorming over opvang “on hold” wordt gezet. Op die manier worden gemeenten als Westerwolde (Ter Apel) en Wageningen in de steek gelaten. Als fractie moeten wij nu het gesprek voeren over de vraag hoe wij verder willen met opvang in Nijkerk. Ik kan nog niet vertellen wat daarvan de uitkomst is.

PRO21

Het voornemen van de nieuwe coalitie om de spreidingswet in te trekken maakt de al bestaande opvangcrisis groter. Als land hebben wij de opvang niet op orde, Ter Apel loopt over. De nieuwe coalitie laat met dit voornemen Ter Apel, gemeenten die asielopvang doen en mensen gevlucht voor oorlog of vervolging in de steek. De spreidingswet zorgt voor een eerlijke verdeling over alle gemeenten. PRO21 zou daarom graag zien dat de nieuwe coalitie tot de conclusie komt dat het intrekken van de spreidingswet een heel slecht idee is.

PRO21 vindt dat wij als gemeente Nijkerk de verantwoordelijkheid hebben om asielzoekers, gevlucht voor oorlog of vervolging, een goede en veilige plek te bieden. Met of zonder spreidingswet. Over de manier waarop gaan wij graag met de andere partijen, het college en de samenleving in gesprek.

CU-SGP

De fractie van ChristenUnie-SGP wil dat het college van de gemeente Nijkerk doorgaat met de voorbereidingen van het opvangen van asielzoekers die in Nederland aanwezig zijn. Met elkaar hebben wij als land en dus ook als gemeente Nijkerk de verantwoordelijkheid om er voor deze mensen te zijn. Het evenredig verdelen van de asielzoeker over Nederland vinden wij een eerlijke en duidelijke methode en aanpak. Echter, met het terugdraaien van de spreidingswet blijven de mensen in het Noorden met én de asielzoekers zelf in de problemen zitten. De fractie van ChristenUnie-SGP vindt dit niet kunnen!

De door ons college en de gemeenteraad ingeslagen weg moeten we voortzetten. Wat in ieder geval meehelpt, is dat wij als bijna gehele raad (exclusief FvD) eind vorig jaar in een motie hebben uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van asielzoekers. Laten we dat dan ook ruimhartig en hartelijk doen. Hoe dit er concreet uit zal gaan zien, daar gaan we als raad met het college én u als inwoners van de gemeente Nijkerk over in gesprek.

CDA

In het hoofdlijnenakkoord staat het voornemen om de Spreidingswet in te trekken. De lokale CDA-fractie is door dit nieuws verrast.
Het CDA ziet dat de nieuwe coalitie met dit besluit geen oplossing biedt voor de urgente opgave om vluchtelingen die al in Nederland zijn op te vangen. Instroombeperkende maatregelen zullen immers pas op langere termijn effect hebben.

Het is onduidelijk hoe de nieuwe coalitie dit probleem wenst op te lossen. Het hoofdlijnenakkoord roept wat de CDA-fractie betreft op dit onderwerp meer vragen op dan deze beantwoordt.
Desalniettemin is de situatie veranderd. Aanstaande donderdag spreken we hierover als gemeenteraad. De CDA-fractie buigt zich op dit moment over de vraag wat dit nieuws betekent voor onze lokale aanpak. Hierover zullen wij in het debat van aanstaande donderdag uitsluitsel geven.

Raadsinformatiebrief

Tegen het einde van deze vrijdagmiddag ontvingen de raadsleden een brief over dit onderwerp van het college. Op 23 mei staat het onderwerp namelijk op de agenda van de raadscommissie en op 30 mei moet de raad beslissen over  hoe nu verder. Het college heeft er een “Nota van uitgangspunten” over geschreven, maar zegt het college in die raadsinformatie brief: “We realiseren ons dat door het voornemen om de spreidingwet in trekken de Nota van uitgangspunten niet meer klopt, en daarom ook niet in deze vorm vastgesteld kan worden.”

Volgens het college gaat het dan om

  • Regie en verantwoordelijkheid. In de nota van uitgangspunten staat vastgelegd dat de gemeente het belangrijk vindt om de verantwoordelijkheid en de regie te nemen in het oplossen van het vraagstuk rondom de opvang van asielzoekers, Oekraïners en statushouders. Het vervallen van de Spreidingswet zou invloed kunnen hebben op dit uitgangspunt.
  • Taakstellingen en aantallen. De taakstellingen die in de nota worden benoemd, zijn aantallen volgens de systematiek van de Spreidingswet. Als de raad ervoor kiest om door te gaan op het ingezette spoor volgens de Nota van uitgangspunten en te starten met een zoektocht naar mogelijke locatie(s), dan moet benoemd worden of dezelfde taakstellingen gehandhaafd blijven, ook zonder de Spreidingswet als basis hiervoor.
  • Communicatie en participatie. De tijd is nu te kort geworden om een communicatie- en participatietraject nog voor de zomervakantie op te starten. Wel zouden de zomerperiode gebruikt kunnen om de opzet af te stemmen op de laatste ontwikkelingen en na de zomervakantie hiermee naar buiten te gaan.

Dit betekent, dat B&W op tafel leggen, of er nog wel asielzoekers naar Nijkerk moeten komen. In de Spreidingswet was dat verplicht, zonder die wet niet meer.
Mocht Nijkerk toch asielzoekers willen opvangen, hoeveel moeten dat er dan zijn? Binnen de spreidingswet was sprake van 278 asielzoekers.
Het idee was voor de zomer bij ons, inwoners, ideeën en reacties op mogelijke locaties op te halen. Dat wordt nu na de zomer

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina. 
Volg ons op Twitter, LinkedIn, Instagram, Mastodon en Threads, of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen