Losproblemen bij nieuwe Jumbo

Foto: Marcel van de Berg

Op Facebook is een hele discussie gaande over het lossen bij de Jumbo. Het leidt tot gevaarlijke situaties, zo is in de meeste reacties te lezen. Er wordt om maatregelen gevraagd.

Omdat vrachtwagens achteruit de “expediehof” in moeten rijden om te kunnen lossen, ontstaan gevaarlijke situaties en files. In 2011 is er door het bureau Goudappel Coffeng onderzoek gedaan. Dat bureau legde toen drie varianten op tafel om het toen al gesignaleerde gevaar te voorkomen. Het bureau had voorkeur voor één variant en die variant is vervolgens door de gemeente over genomen.

Sibert van Leeuwen heeft het probleem intussen aangekaart bij de gemeente en Richard van Hussel (VVD) reageerde “we blijven het volgen”

Jumbo onderkent probleem
In een reactie laat Rob Veltink (Jumbo) weten er alles aan te doen om de situatie te verbeteren. Ten opzichte van de verbouwing en openingsweek is er al een sterke verbetering zichtbaar. Met Jumbo is afgesproken zo veel mogelijk dezelfde chauffeur te laten rijden. Die is dan met de verkeerssituatie bekend. Voor alle chauffeurs is er een instructie beschikbaar. Veltink: “De beslissingen zijn in 2011 genomen, toen waren wij nog niet in beeld. Ideaal is het niet, maar heel erg gevaarlijk ten opzichte van andere bijzondere situatie’s nou ook weer niet. Maar daarmee wil ik het verhaal niet bagatelliseren.”

Het wachten is nu op een reactie van de gemeente.

De problemen anno 2015
Sibert van Leeuwen schrijft: “De belading van de supermarkt levert verkeerstechnisch behoorlijke problemen op. Een enorme truck met oplegger blokkeert het fietspad, de fietsers die eromheen moeten komen in een trechter terecht als ze zonder kleerscheuren ook nog een enorme laadklep hebben ontweken, want ter plaatse zit ook nog een rare slinger én versmalling in de weg. Filevorming op de rotonde, auto’s half op de stoep, fietsers die het niet weten. “
Nico Fiegen vult aan: “Toen het Molenplein nagenoeg klaar was zag ik het probleem al snel. Dat begon al met die rare “knik” waar hier boven over wordt gesproken maar ik zag ook steeds meer vrachtwagens lossen en laden. Daarbij had ik nog niet door ook de bevoorrading van de supermarkt hier plaats vond, ik dacht alleen nog maar verhuiswagens te zien staan. Met het openen van die supermarkt wordt nu echter duidelijk dat er de hele dag vrachtwagen staan te lossen (of met knipperende alarmverlichting ergens langs de Oranjelaan op hun beurt staan te wachten!). Dat levert levensgevaarlijke situaties en in de spits, zeker bij slechter weer, een chaos op. Ik kan me daar zó over verbazen (en aan ergeren). Daar hebben vooraf toch mensen over nagedacht die daar voor geleerd hebben??? Of zeg ik nu iets hel doms?. Ik denk dat de Gemeente Nijkerk hier héél snel héél kritisch naar moet kijken (vóórdat het te laat is…) maar dat ook van Jumbo verwacht mag worden dat zij hierin mee gaan denken. Het wordt per slot van rekening grotendeels veroorzaakt door vrachtverkeer wat dáár moet zijn!

Voorstel Goudappel Coffeng in 2011
Hebben mensen erover nagedacht? Het antwoord is ja. Op 28 april 2011 komt onderzoeksbureau Goudappel Coffeng met een rapport en daarin een voorstel. In een tussen conclusie stellen zij, dat er qua geluidshinder geen probleem is. Maar de verkeersveiligheid van de bestaande situatie is ongewenst: “Het is zeer ongewenst dat vrachtauto’s vanaf de rotonde komend achteruit de bevoorradingshof insteken. De chauffeur heeft geen zicht op zijn oplegger. De manoeuvre vanuit de Oranjelaan-oost achteruit het expeditiehof in is in principe goed te maken. Een aanpassing is nodig. De parkeerhaven tegenover de supermarkt moet verwijderd worden.

Veiligheid
Vanuit oogpunt van veiligheid voor het fietsverkeer is het niet wenselijk dat de manoeuvre op de Oranjelaan gemaakt wordt. Er kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. Voor de doorstroming van het autoverkeer is het minder wenselijk. Wachtende auto’s kunnen de rotonde incidenteel blokkeren.

Vervolgens ontwikkelt het bureau drie varianten voor en geeft de voorkeur aan de eerste variant.

Variant 1: Expeditiehof geoptimaliseerd
In deze oplossing wordt het plan niet aangepast. De aanpassing betreft het wegnemen van het verkeersveiligheidsknelpunt. Door de fietser een voorziening te geven aan de noordzijde van de Oranjelaan geheel buiten de manoeuvreerruimte van de achteruitrijdende vrachtauto om wordt de grootste angel uit de situatie genomen. De fietsvoorziening is zo ontworpen dat deze precies in het openbaar profiel past. Met dit fietspad is niet alles opgelost. Het blijft een situatie waarin een grote vrachtwagen achteruitrijdend een redelijk drukke weg vlak na een rotonde blokkeert. Zowel uit oogpunt van verkeersveiligheid als verkeersafwikkeling is dit een mindere situatie. De aanvoerroute via de Oranjelaan maakt gebruik van de keerlus bij het station. Deze route geeft wat overlast maar is acceptabel.

Variant 2: Expeditiehof in langsligging met gecombineerde in- en uitrit
Een overdekte laad- en loshaven direct langs het gebouw is technisch gezien een oplossing. In het ontwerp is de bebouwingsgrens zo aangepast dat de truck met oplegger geheel buiten de rijbaan achteruit de expeditiehof in kan steken. Bij deze manoeuvre heeft de chauffeur goed zicht via de spiegels omdat hij vrijwel rechtuit naar achteren rijdt. Qua veiligheid en afwikkeling is de situatie nu optimaal. Ook verloopt aan- en afvoer nu zoals gewenst via de Oranjelaan rotonde. Er moet daar wel een kanttekening bij worden gemaakt: de keermanoeuvre op de Oranjelaan is krap. In de praktijk betekent het dat de wegverharding extra aandacht behoeft, omdat er anders kans is op stukrijden van de wegverharding. Ook is er een kans dat de oplegger bij de krappe manoeuvre iets terugrijdt. De bebouwingslijn moet in deze situatie fors worden teruggelegd (zie tekening). Om de overlast voor de bestaande woningen zo veel mogelijk te voorkomen en de perceelgrenzen te ontzien is in deze variant de ingang van de expeditiehof op maximale afstand van deze woningen gelegd. Daardoor kunnen er minder appartementen boven de supermarkt gerealiseerd worden.

Variant 3: Expeditiehof in langsligging met gecombineerde in- en uitrit
Als variant 2 maar met iets opgeschoven expeditiehof zodat de bovenliggende appartementen allen gerealiseerd kunnen worden. De manoeuvrerende vrachtauto heeft nu meer ruimte nodig vóór de bestaande woningen. Een deel van de voortuin van Oranjelaan 17 zal daarvoor nodig zijn. Voor al het overige is deze variant gelijk aan variant 2.

Conclusie en advies
Eerst is onderzocht of er überhaupt sprake is van een verkeersonveilige situatie en geluidoverlast op de bestaande woningen. Vervolgens zijn oplossingen gezocht voor het geconstateerde verkeersveiligheidknelpunt. Geluidoverlast is géén knelpunt. Er zijn drie varianten ontwikkeld en onderzocht voor de bevoorrading van de te ontwikkelen supermarkt aan de Oranjelaan. Variant 1 laat het plan intact maar laat een zodanige aanpassing aan de weg zien dat het verkeersveiligheidsprobleem voor de fietser wordt opgelost. De veiligheidssituatie wordt daarmee acceptabel.

De varianten 2 en 3 situeren de expeditiehof parallel aan de Oranjelaan en geven de vrachtauto zoveel ruimte buiten de rijbaan dat het achteruitrijden geen onveiligheid en verkeershinder oplevert. Bij variant 2 wordt de hof zo kort mogelijk gemaakt zodat de vrachtauto niet teveel voor de woning nummer 17 behoeft te komen. Dat kost appartementen. Bij variant 3 is de huidige bebouwingsgrens meer gevolgd. De appartementen kunnen alle gebouwd worden maar de vrachtauto komt meer richting woning nummer 17. Hier moet een stuk tuin verworven worden om de manoeuvre ruimte te geven. De 2 oplossingen creëren echter een nieuw knelpunt: de geluidbelasting aan de woning Oranjelaan 17 wordt in beide varianten te hoog. Daarmee blijft variant 1 als enige over die afdoende is wat betreft verkeersveiligheid en geluidoverlast.

Op 18 mei 2011 staat in “ruimtelijke onderbouwing” wordt het probleem onderkend en opgelost: “Uit het onderzoek (van Goudappel Coffeng, redactie) blijkt dat het inpandig bevoorraden van de supermarkt leidt tot achteruitrijdende vrachtauto’s op de weg. Voor fietsers ontstaat daarmee een verkeersonveilige situatie. Door een herinrichting van de openbare weg wordt het ernstige verkeersveiligheidsprobleem voor de fietser opgelost. Het trottoir en het fietspad worden in noordelijke richting opgeschoven.

2015-11-11 losladen jumbo2

Het besluit
Op 3 augustus 2011 wordt de omgevingsvergunning verleend. Daarin staat: “Uit het onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat er in de huidige situatie onwenselijke situaties kunnen ontstaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming. Om dit in goede banen te leiden zijn een aantal oplossingsalternatieven onderzocht ten einde de verkeerssituatie te verbeteren. Dit heeft geleid tot de keuze voor variant 1; het herinrichten van de openbare weg, hetgeen leidt tot het verbeteren van de verkeerssituatie, doordat het ontstaan van onveilige en onwenselijke situaties daarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen. Geconcludeerd kan worden uit het rapport van Goudappel Coffeng dat hiermee het laden en lossen van vrachtwagens op de locatie vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid op een verantwoorde wijze mogelijk kan worden gemaakt, terwijl deze variant ook akoestisch het meest verantwoord/ acceptabel is.”

Dossier:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0