Dialooggroep Sociaal Domein presenteert visie

Foto:

De dialooggroep Sociaal Domein presenteerde op 13 maart 2017 zijn visie aan de Nijkerkse politiek.

Daarmee is deze dialooggroep de derde van de vijf groepen die binnen de dialoog ‘Samen aan Zet’ tot een visie is gekomen.

In drie bijeenkomsten bogen 34 inwoners en belangenvertegen-woordigers zich over de speerpunten op het gebied van welzijn, zorg, jeugd en onderwijs. In de visie zijn veertien onderwerpen geclusterd in drie hoofdthema’s. Deze hoofdthema’s zijn ‘Samen leven’, ‘Kwaliteit van leven’ en ‘Aandacht’. Voor alle onderwerpen geldt, dat ‘Maatwerk’ en ‘Participatie Balans’ van belang zijn. De gemeenteraad en het college van b en w prezen de dialooggroep voor alle inspanningen. Zij zijn ‘bijzonder aangenaam verrast’ over de visie en kijken geïnteresseerd naar het vervolg: de uitwerking van de visie in concrete voorstellen. Dat is volgens de raadsleden een nog grotere uitdaging.

Accenten

De visie van de dialooggroep steunt op 14 pijlers: verbinden; dwarsverbanden; diversiteit; integratie; drempels wegnemen; life events; eigen kracht; mogelijkheden; persoonlijke (sociale) ontwikkeling; van betekenis zijn; welbevinden; preventie; signaleren; ondersteuning bij kwetsbare situaties. Deze thema’s zijn verder uitgewerkt in de visie en onderverdeeld onder drie hoofdthema’s. Voor alle thema’s geldt, dat het van belang is dat mensen mee kunnen doen in de samenleving, maar ook een steentje bijdragen aan die samenleving. Daarbij zou ieder de eigen belastbaarheid goed in het oog moeten houden (participatiebalans). Maatwerk is ook een heel belangrijk item bij alle genoemde thema’s. De totale dienstverlening is daarbij afgestemd op de vragen, behoeften en mogelijkheden van de individuele inwoner en zijn of haar sociale netwerk

Drie hoofdthema’s

De bovengenoemde onderwerpen zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s, te weten Samen leven, Kwaliteit van leven en Aandacht.

Bij het thema ‘Samen Leven’ gaat het om het activeren tot sociale samenhang door samenwerking en het creëren van onderlinge solidariteit en respect binnen de samenleving van de gemeente Nijkerk. Een samenleving waarin men naar elkaar omziet, waar geen mensen worden buitengesloten en iedereen mogelijkheden krijgt om mee te doen.

Onder ‘Kwaliteit van leven’ verstaat de groep, dat iedereen in de gemeente Nijkerk een positief oordeel op het eigen leven heeft op het gebied van: Lichamelijk welbevinden, Zelfbepaling, Emotioneel welbevinden, Interpersoonlijke relaties, Sociale inclusie, Persoonlijke ontwikkeling, Materieel welzijn, Rechten en Zingeving.

Bij het hoofdthema ‘Aandacht’ gaat het erom, dat iedereen in de gemeente Nijkerk die aandacht nodig heeft, die aandacht krijgt. Dat kan door zelf te vragen of door tijdige signalering via anderen. Accent ligt hierbij op preventie en ondersteuning indien nodig.

Reactie politiek

De gemeenteraad was zeer te spreken over de visie die de dialooggroep op papier heeft gezet. Ook de manier waarop vier leden van de groep de presentatie vormgaven, verdiende complimenten. Inhoudelijk spreken woorden als ‘verbinden’, ‘bruggen bouwen’, ‘ inzetten op wat mensen wél kunnen’, ‘dwarsverbanden’, ‘omkijken naar elkaar’ en ‘iedereen moet mee kunnen doen’ tot de verbeelding van de gemeenteraad. Als tip kreeg de dialooggroep mee, dat er in de uitwerking straks zo veel mogelijk duidelijke taal, zonder afkortingen of ‘vaktaal’ moet staan. Ook vindt de gemeenteraad het belangrijk dat de voorstellen die er na deze visie gaan komen zo veel mogelijk uitgewerkt en concreet zijn. De gemeenteraad moedigde de dialooggroep ook aan om met een prioritering van de voorstellen te komen, als deze gereed zijn.

Wethouders Patricia van Loozen en Nadya Aboyaakoub gaven namens het college aan, dat zij de visie erg mooi vinden. Het Sociaal Domein ligt hen na aan het hart. Wethouder Van Loozen:”Een mooie visie is belangrijk, maar ook kleine gebaren zijn dat. Een opgestoken hand, een vriendelijk woord naar iemand die dat nodig heeft, kost niets. Het is mooi, dat deze visie oog heeft voor de mensen”. Wethouder Aboyaakoub voegde daar nog aan toe: ”Met deze visie hebben jullie zaken opgepakt, waar jullie zelf een toonbeeld van zijn: bruggen bouwen, verbindingen zoeken, vitaliteit, maatwerk. Prachtig! Ik daag jullie uit om in het vervolgtraject duidelijk naar elkaar te zijn en het algemeen belang te blijven zien. Je kunt nu het verschil maken!”

Vervolg

De komende weken gaat de dialooggroep verder met het uitwerken van de visie in concrete voorstellen en acties. De visie en achtergrondinformatie is te lezen op de website http://samenaanzet.nijkerk.eu .

Dossier: Samen aan zet

Reacties