Plannen Platform Binnenstad lang onderwerp van gesprek

Het was een lange avond over de Havenkom en het Kerkplein. Het begon al met 8 insprekers.

Knelpunten waren de bezwaren van de ondernemers (tegen het parkeren) en de bezwaren van ABZDiervoeding.

De insprekers

Als eerste waren er de insprekers om te beginnen Marcel Roordink, directeur van ABZDiervoeding. Hij herhaalde nog maar eens, dat ABZDiervoeding het afgelopen jaar niet meer heeft mee gepraat. Woningen aan de havenkom kunnen niet gebouwd worden vanwege de milieuvergunningen van de onderneming. Volgens Roordink kunnen alleen de woningen aan de Kolkstraat gebouwd worden. Hij pleitte nog maar eens een uitstel van de besluitvorming met een maand of drie. Worden de plannen aangenomen worden zal Roordink naar de Raad van State gaan. Hij heeft een alternatief klaar liggen.

De tweede inspreker was Herman van de Bunt van de Countrymill. Hij vond, dat het platform niet representatief is samen gesteld. Volgens hem er is te weinig gesproken met de winkeliers die tegen het verkeersplan zijn, met name met de plannen voor het parkeren.. Vooral het weghalen van de bovengrondse parkeerplaatsen zat hem dwars.

Ook de derde inspreker Jamaal Mohuddy (advocaat van AKD) kwam – namens de winkeliers – nog eens terug op de parkeerplannen. Parkeerplaatsen in de buurt van winkels moet behouden blijven. En er zou gratis parkeren moeten komen. Ook hij vindt, dat er te weinig ondernemers bij het ontwikkelen van het verkeersplan betrokken zijn geweest. Hij stelt ook een uitstel van de beslissing van drie maanden voor. Van de Brandhof onderstreepte het belang van de ondernemers nogmaals.

Namens Stichting Stadsgezicht was Nico Poorter bijzonder positief over de manier waarop de zaken aangepakt worden en steunt de plannen

Theo te Brake (college van kerkrentmeesters) zette wat kanttekeningen maar wilde wel dat kerkbezoekers makkelijk bij de kerken kunnen parkeren. “Het kan toch niet zo zijn, dat kerkgangers betaald moeten parkeren!” Daar moeten nog eens goed naar gekeken worden.

Tot slot spraken twee mensen hun voorkeur uit voor de plannen. Inwoner Ed Vliek heeft mee gepraat over het kerkplein: “ Het zou een gemiste kans zijn als dat niet gebeurt.” Marije Jansen liet weten, dat ook de NOV achter het visiedocument en de daaruit voortvloeiende de plannen staat. Ze  benadrukte bovendien, dat overleg tussen platform en ondernemers belangrijk is.

De politiek aan zet

Wim Oosterwijk (CU-SGP) had op iedere onderdeel veel kritische opmerkingen, die alles weer op losse schroeven zetten. Het verkeersplan ( dat gaat over autoluwheid) zit niet bij de stukken van vanavond. Daar is nog niks over besloten en dat zou toch eerst moeten gebeuren. Dan de plaats van het Huis van de Stad (in de havenkom), die wordt gekozen op basis van een onduidelijke redenering. Hij is er dan ook niet van overtuigd, dat dit de beste plek voor het huis van de stad is. Of het kerkplein op de voorgesteld manie de binnenstad versterkt is nog maar zeer de vraag, volgens Oosterwijk. Het evenementenplein aan de havenkom, wat is daar de functie van, verstrekt dat de binnenstad. Hij wist het niet, vond dat er hiaten in zitten en was in ieder geval niet overtuigd.

Boudewijn van der Woerd (VVD) De manier waarop het plan tot stand is gekomen, is passend voor de huidige tijd, waar de burger bij betrokken moet zijn. Tegelijk blijkt er voor het verkeersplan onvoldoende draagvlak. De belangen van ABZDiervoeding moeten tot hun recht komen. Desondanks is hij geen voorstander van uitstel en wil graag kijken, wat er nu mogelijk is. Hij is verbaasd, dat de ondernemers zo te hoop lopen tegen het verkeersplan, maar hij wil de ondernemers tegemoet komen en kijken of er proeven met gratis parkeren mogelijk zijn. In de besluitvorming zou dat dan mee genomen moeten kunnen worden zonder dat er vertraging optreedt. De VVD is het eens met de plek voor het nieuwe Huis van de Stad.

Antoinette de Bruin (Pro21) vindt het prachtige plannen. Ik was er heel enthousiast over tot de petitie kwam. Maar dat zal wel goed komen, omdat er verdere gesprekken gepland zijn. Maar ze had nog wel vragen over wat er eind maart nu precies besloten en vast gesteld wordt. Verder had ze een aantal detailvragen voor het college.

Aart Klompenhouwer (De lokale partij) begon er nog maar eens over, dat het een prachtig initiatief was om de burger aan zet te laten. Het is een voorstel van de samenleving, maar de raad die erover beslist. Het gaat er om de uitgangspunten en de richting die het plan wil. Samen aan zet geldt ook hier en je moet met goede argumenten als je er als raadslid niet in mee wilt gaan. Toch zijn er kanttekeningen bijvoorbeeld wanneer het gaat om het parkeren. Hij blijkt nog altijd voorstander van het gratis parkeren. Dat zou bij de uitwerking van dit plan aan de orde moeten komen. De lokale partij is voorlopig nog geen voorstander van uitstel van de besluitvorming.

Joop van Ruler (CDA) De visie “Aantrekkelijk Nijkerk” is uitgewerkt in de plannen van platform binnenstad. Er wordt links en rechts nog wel heel verschillend gedacht, met name als het over parkeren en de havenkom gaat. Het CDA gaat achter de ondernemers staan, die het parkeren ter discussie stellen. Daar moet verder over gepraat worden. Het CDA wilt dat dat gebeurt voor er een beslissing genomen wordt. Daarom pleit het CDA voor een uitstel van drie maanden. Dan kan het “geactualiseerde parkeerbeleid” gelijk mee genomen. Ook voor de havenkom wil het CDA, dat er eerst overlegd wordt met ABZDiervoeding. Dus ook stelt de partij een uitstel voor van zeker drie maanden.

De reactie van wethouder Wim van Veelen

Het verkeersplan – zo zei hij nog maar een keer – is de uitwerking van de kaders, die de raad in 2015 heeft vast gesteld. De visie ligt er nu, de concrete beslissingen komen later en dan kan ook het geactualiseerde parkeerbeleid vast gesteld worden. Dan gaat het ook over de tarieven (en gratis parkeren).
Het probleem van ABZDiervoeding over de bouw van de huizen in de havenkom dacht hij te kunnen oplossen in de bestemmingsplannen, die later komen, wanneer het gaat over het gaan bouwen van huizen in de havenkom.

Tussendoor verbaasde de voorzitter van de regiegroep Hiltjo Graafland over het gevoel van sommige insprekers, dat ze misleid zijn. Iedereen kon meedoen, zo zei hij. “We hebben belangengroepen aangesproken en natuurlijk ook de ondernemers. Zo zit de NOV in allerlei groepen. Maar we gaan nog verder praten met ABZDiervoeding en met ondernemers over het parkeren. Dat doen we zonder voorwaarden vooraf.”

Tweede termijn

De insprekers waren blij met de reacties van de raad: “We komen er samen best uit.”
In de tweede termijn besloot de raad niet te wachten met het nemen van een besluit op 30 maart in de raadsvergadering. Dus het proces gaat gewoon door, maar de komende twee weken zijn de raadsfracties nog wel druk met het overleggen en het bepalen van een eindoordeel over de plannen.

Reacties