Huis van de Stad: wat, waar en hoe?

Foto: nijkerk.nieuws.nl

Een projectgroep met belanghebbenden uit de Nijkerkse binnenstad en de gemeente werkt momenteel aan varianten voor het Huis van de Stad. Er worden vier varianten uitgewerkt.

Twee varianten voor verbouw van het huidige stadhuis en twee varianten voor nieuwbouw van een Huis van de Stad, op het Kerkplein of de Havenkom. Om de varianten straks goed te kunnen afwegen is een voorstel voor het proces en de criteria voor beoordeling opgesteld. Het college stelt de raad voor deze vast te stellen.

De gemeente heeft in 2015 gekeken naar mogelijkheden voor verbouw van het huidige stadhuis. Dit omdat de huidige huisvesting niet voldoet aan de huidige eisen van dienstverlening, onvoldoende mogelijkheden biedt voor de wens om ook maatschappelijke organisaties een plek te bieden en niet aansluit bij de andere, flexibele manier van werken van de ambtelijke organisatie. De huisvesting is technisch verouderd en de gemeente wil een duurzamer gebouw, passend bij de ambitie om een CO2 neutrale gemeente te worden.

In de Visie “Aantrekkelijk Nijkerk” die door werkgroepen uit de Nijkerkse binnenstad is ontwikkeld, zijn daarnaast plannen opgenomen voor de ontwikkeling van de locaties Kerkplein en Havenkom. De werkgroepen noemen nieuwbouw van het Huis van de Stad als mogelijkheid op deze locaties.┬áDe gemeente wil ook deze varianten meewegen in de keuze voor het Huis van de Stad. In de gezamenlijke projectgroep met belanghebbenden uit de binnenstad wordt dit nu concreet opgepakt.

Vier varianten
Voor de huidige locatie van het stadhuis worden twee varianten uitgewerkt. Het gaat om een beperkte verbouw en een uitgebreide renovatie. Voor zowel het Kerkplein als voor de Havenkom worden twee opties uitgewerkt. Een optie met nieuwbouw van het Huis van de Stad en een optie zonder gemeentelijke huisvesting. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat voor beide locaties er na de zomer een plan op hoofdlijnen gereed is, ook als daar geen huisvesting van de gemeente komt. Bovendien is het belangrijk om bij de keuze voor een variant duidelijk te hebben wat de gevolgen zijn voor de andere locaties.

Proces en criteria voor beoordeling
De vier varianten worden beoordeeld door de eigenaren van de locaties Kerkplein en Havenkom, door een stedenbouwkundige, door de werkgroep binnenstad en door de gemeente als gebruiker van een Huis van de Stad. Voor elke beoordeling zijn mogelijke criteria opgesteld. Zo kijkt de stedenbouwkundige bijvoorbeeld naar beeldkwaliteit en ontsluiting van het verkeer, kijken de eigenaren naar haalbaarheid, kijkt de gemeente of het aansluit bij eisen voor de dienstverlening en de nieuwe manier van werken en kijkt de werkgroep binnenstad of het past bij de uitgangspunten van hun visie voor een aantrekkelijke binnenstad.
Daarnaast wordt met de werkgroep binnenstad overlegd hoe omwonenden betrokken kunnen worden.
Het voorstel is om voor de zomer de varianten en de beoordeling op de criteria te presenteren aan het college en de gemeenteraad. Besluitvorming zou vervolgens in september en oktober 2016 kunnen plaatsvinden.

De gemeenteraad behandelt naar verwachting het voorstel voor het proces en de criteria in de raadsvergadering van 21 april.

Dit is een bericht van de gemeente

Dossier:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden