Nieuwbouwplannen Kerkplein en 1e fase Havenkom naar gemeenteraad

Foto: werkgroep binnenstad

Het college vraagt de raad om de “Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk; Kerkplein en 1e fase Havenkom” goed te keuren.

Het voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen o.a. het Platform Binnenstad, enkele vastgoedpartijen en de gemeente Nijkerk als potentiële opdrachtgever voor haar eigen nieuwe huisvesting. De raad neemt daarmee een besluit over de aard van de ontwikkeling op het Kerkplein (voormalig Jumbo locatie aan de Torenstraat en omgeving) en de 1e fase van de Havenkom, waaronder de locatie van het Huis van de Stad en enkele daarmee samenhangende onderwerpen.

In maart 2016 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten van het Visiedocument “Aantrekkelijk Nijkerk” vastgesteld. In de uitgangspunten is vorig jaar aangegeven dat de ontwikkeling van de locaties Kerkplein en Havenkom van groot belang is voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Nijkerk. Inmiddels ligt er een uitwerking van de visie voor, gemaakt door o.a. inwoners, ondernemers en organisaties verenigd in het Platform Binnenstad. Het betreft een samenhangend voorstel voor deze twee meest urgente ontwikkellocaties in de binnenstad waarbij het Huis van de Stad een plek krijgt in de Havenkom. De uitwerking is tot stand gekomen met input uit de visie Aantrekkelijk Nijkerk (platform Binnenstad), het Verkeersplan (werkgroep Verkeer, onderdeel van het platform Binnenstad) en de variantenstudie Huis van de Stad.

Kerkplein


De eerste uitwerking stelt onder andere voor om het. Kerkplein te ontwikkelen als woonlocatie gecombineerd met een bronpunt voor parkeren waarbij het Kerkplein autoluw wordt ingericht.

Havenkom

Voorstel is om de eerste fase van de Havenkom te ontwikkelen met woningen, het Huis van de Stad en een bronpunt voor parkeren en een aantrekkelijk plein aan het water. Als resultaat van een afweging tussen drie locaties hebben partijen de locatie van de huidige dependance van het stadhuis aangewezen als de plek voor een nieuw Huis van de Stad. Zoals eerder bekend is gemaakt zal in de loop van dit jaar ook meer duidelijk worden over de bebouwingsmogelijkheden voor de 2e fase van de Havenkom.

Huis van de Stad

De huisvesting van het Huis van de Stad wordt passend bij de nieuwe rol van de gemeente. Door de diverse nieuwe taken, veranderende rol van gemeenten (participerende overheid), verdergaande samenwerking met en eventueel inhuizing van maatschappelijke organisaties en de vereiste bezuinigingen, moet de gemeente Nijkerk haar dienstverlening aanpassen. De huidige huisvesting van het stadhuis sluit niet meer aan op deze veranderende rol. Ook is de huisvesting in de nieuwe situatie in technisch en functioneel opzicht up-to-date en zijn de gemeentelijke ambities qua duurzaamheid in huisvesting te behalen. Tenslotte biedt het plan de mogelijkheid om het gebouw in de toekomst voor een ander doel te gebruiken. De jaarlijkse huisvestingskosten zullen niet hoger zijn dan nu het geval is. Qua energiegebruik zal een grote verbetering worden gerealiseerd.

Parkeertarieven

Het huidig parkeertarief in de gemeente Nijkerk is 70 eurocent per uur. In het huidige parkeerbeleid is vastgesteld dat er jaarlijks wordt geïndexeerd, dit is echter tot op heden niet gebeurd. Eén van de belangrijke punten uit de Visie aantrekkelijk Nijkerk is het autoluw maken va de binnenstad. Het is de bedoeling dat zowel op het Kerkplein als in de 1e fase van de Havenkom twee nieuwe parkeergarages worden gerealiseerd om voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te houden. Dit alles maakt ook onderdeel uit van het Verkeersplan Binnenstad dat het college heeft vastgesteld. Deze keuze brengt met zich mee dat de parkeertarieven de komende jaren gefaseerd zullen worden verhoogd. Hiervoor zal de komende periode overleg worden gevoerd tussen het Platform Binnenstad en ondernemers om te komen tot een herziening van het parkeerbeleid.

Effecten

Het in samenhang ontwikkelen van de locaties heeft een aantal positieve effecten op
de binnenstad van Nijkerk. De binnenstad wordt versterkt waardoor het er nog prettiger verblijven, recreëren en winkelen is. Duidelijkheid qua ontwikkelmogelijkheden voor de beide locaties kan zorgen voor snelheid in de ontwikkeling. Bovendien worden de locaties zo ontwikkeld dat het een aanvulling is op het bestaande aanbod van de binnenstad, er wordt geen concurrentie op het gebied van detailhandel georganiseerd. Er worden voldoende en goed bereikbare parkeervoorzieningen gerealiseerd.

Betrokken partijen

Tijdens de informatiebijeenkomst voor de inwoners van Nijkerk eind vorig jaar waren er veel positieve reacties. Ook in de Binnenstad is er breed draagvlak geconstateerd voor het uitgewerkte plan, al zijn er natuurlijk ook altijd aandachtspunten. Vanuit het Platform Binnenstad zijn diverse partijen aangehaakt: bewoners, ondernemers(vereniging), belangenorganisaties zoals Stichting Stadsgezicht Nijkerk en Stichting Oud Nijkerk. Ook de werkgroepen Verkeer, Havenkom & Kerkplein, Openbare ruimte, en Sterk merk Nijkerk zijn betrokken bij de planuitwerking. De eigenaren (van de locatie Kerkplein en gemeente voor de eerste fase van de Havenkom) hebben zelf input geleverd voor de inrichting van de locaties en zien het als een haalbare ontwikkeling.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden