Komende jaren worden gemiddeld 75 sociale huurwoningen gebouwd

default
Foto:

De gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk (WSN), de Alliantie en HuurdersBelangenvereniging de Alliantie (HBVA-RA) hebben de gezamenlijke prestatieafspraken op 1 maart getekend.

Voor de periode 2021-2022, met een vooruitblik naar 2025, ligt de nadruk op groei van het aantal sociale huurwoningen, intensiveren van de samenwerking rondom wonen en zorg, duurzaamheid en flexibele woonvormen. Zo krijgt de Woonvisie een verdere uitwerking, aldus de gemeente.

Groei sociale huurwoningen

In de gemeente Nijkerk is grote vraag naar betaalbare huurwoningen. De druk op de woningmarkt neemt toe. Er is een lange inschrijfduur voor een sociale huurwoning. Vanuit verschillende doelgroepen zoals starters, ouderen en mensen met een zorgvraag is er vraag naar betaalbare huurwoningen. De betrokken partijen signaleren dat er een stevige opgave ligt voor het realiseren van sociale woningbouw in de gemeente. Daarom worden er tot en met 2023 gemiddeld minimaal 75 nieuwe sociale huurwoningen per jaar gebouwd. Dat is 35% van het totaal aantal nieuwbouwwoningen. Om dat te bereiken zullen partijen binnen hun mogelijkheden strak sturen op de planning van diverse woningbouwprojecten in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.

Meer aandacht voor wonen en zorg

Nijkerk vergrijst. Ook doen bewoners met een zorgvraag steeds vaker een beroep op sociale huurwoningen. Daarom is afgesproken om de komende jaren het woningaanbod voor ouderen en voor kwetsbare personen met een ondersteuningsvraag te vergroten. Zo realiseert de Alliantie in Hoevelaken op de locatie Beverdam nieuwe woningen die geschikt zijn voor ouderen. De gemeente en de WSN starten met de ontwikkeling van meergeneratiehofjes op het Spaanse Leger. Daarnaast willen de samenwerkende partijen meer inzicht krijgen en beter samenwerken bij de in- en uitstroom van mensen uit maatschappelijke instellingen.

Duurzaamheid

Met de nieuwbouw wordt ook meteen rekening gehouden met de duurzaamheid en energiezuinigheid van nieuwe woningen. Zo worden er uitsluitend gasloze woningen gebouwd en zijn de partijen volop bezig met de verduurzaming van het bestaande woningbezit. Daarbij willen de partijen dat investeringen in duurzaamheid voor een positief effect in de portemonnee van de huurders zorgen, omdat zij kunnen besparen op hun energierekening. Aansluitend daarop continueert de HBVA-RA de inzet van energiecoaches bij het Energieloket Nijkerk.

Tijdelijke woningen

De partijen spelen ook in op de veranderde en tijdelijke woningbehoefte. WSN realiseert in samenwerking met de gemeente 48 opstapwoningen op Spoorkamp II.

Partijen onderkennen enorme behoefte

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de afspraken: “In de huidige woningmarkt is er een enorme behoefte aan voldoende betaalbare woningen. Juist ook voor de mensen die zijn aangewezen op sociale huur. Met deze afspraken versnellen wij de productie van dit type woningen de komende jaren. Daarmee zetten we de hoge ambitie van de Woonvisie 2020+ om in concrete acties. Handen uit de mouwen dus!”. Peter Toonen, directeur-bestuurder van de Woningstichting Nijkerk, staat ook te popelen om aan de slag te gaan: “Ik vind het positief dat er jaarlijks gemiddeld minimaal 75 nieuwe sociale huurwoningen bij komen zodat we woningzoekenden een fijn thuis kunnen bieden. Het streven is om de groei van het aantal sociale huurwoningen ook na 2023 door te zetten. Ik verheug me op het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen”. Joan van der Burgt (de Alliantie) en Wil van Dasler (HBVA) sluiten zich hierbij aan: “Wij continueren de inzet van wooncoaches, die ouderen op weg helpen naar een beter passende woning. Ook gaan we kijken hoe we versteende tuinen kunnen vergroenen”.

Huurdersorganisatie Nijkerk ontevreden

De huurdersorganisatie HON was al niet enthousiast over de Woonvisie en staat ook niet achter een deel van de gemaakte afspraken. HONvoorzitter Ron Weil: “In de Prestatieafspraken die nu op tafel liggen, wordt gesproken over bruto 75 sociale nieuwbouwwoningen per jaar. Dat woordje ‘bruto’ maakt een wereld van verschil. De gemeente heeft namelijk met WSN afgesproken dat ze 25 woningen per jaar mogen verkopen. Dus per saldo neemt het aantal sociale huurwoningen met slechts 50 toe. Dit jaar verwacht WSN 44 woningen te verkopen. Zo halen we de achterstand aan sociale huurwoningen nooit in. Dit kunnen we niet aan onze achterban uitleggen. Om die reden tekenen wij onderdeel 3 van de Prestatieafspraken niet.”

Volgens de HON ligt de gemeente met een aandeel van 22% sociale woningen achter op het landelijk gemiddelde van 27%.  Weil: “Wij hebben steeds gepleit om die achterstand zo snel mogelijk in te halen. Maar wat nu dreigt te gebeuren is dat we nóg verder achterop raken. Dit jaar komen er per saldo slechts 23 sociale nieuwbouwwoningen bij. Volgend jaar zijn dat er 65. Pas voor de jaren 2023 en 2024 zijn er plannen om dat aantal te verhogen om de achterstand over de voorgaande jaren in te halen. Daar moeten dan geen onvoorziene omstandigheden tussen komen. Vanuit het verleden weten we dat de afgesproken aantallen nieuwbouwwoningen telkens weer niet werden gehaald.”

Wethouder Harke Dijksterhuis meent dat de nu gemaakte Prestatieafspraken al een zeer ambitieuze vertaling van de Woonvisie 2020+ zijn. Verdergaande afspraken zouden in zijn optiek van te weinig realisme getuigen. Het college is blij dat partijen gezamenlijk achter de overige prestaties staan en heeft vertrouwen in een constructief vervolg van de samenwerking”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden