Welke beloftes doet de coalitie aan de kiezers

Foto:

nijkerk.nieuws.nl gaat samen met Omroep Gelderland nauwlettend volgen, of het nieuwe gemeentebestuur zich aan haar voornemens houdt

Dat doen we met name op deze vier thema’s: wonen, lokaal, zorg en energie. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen. Dat zijn de beloftes, die aan u – de kiezer – gedaan zijn.

Wonen

 • We stellen met brede betrokkenheid van de samenleving een gedragen Omgevingsvisie op waarin we verantwoorde, integrale en duurzame keuzes vastleggen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Nijkerk.’
 • We investeren in het behoud en de verstrekking van de natuur en landschappen in de gemeente Nijkerk. We zorgen voor een goed woon- en leefmilieu.’
 • Met woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere betrokkenen werken we intensief samen om te zorgen voor voldoende woningen passend bij de behoefte, zodat vraag en aanbod in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk beter op elkaar aansluiten.’

Nieuwe woonvisie

‘Wij maken in samenspraak met marktpartijen en WSN in 2019 een nieuwe woonvisie waarin wij inspelen op de behoefte aan andere woningtypen.Op basis daarvan gaan we de woningbouw vooral versnellen voor specifieke doelgroepen: leeftijdsbewust wonen, een – en tweepersoonshuishoudens, starters, kleinschalige woonvormen voor ouderen gecombineerd met zorg en middeninkomens.’

Lokaal

 • We stellen buurtbudgetten beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de wijken.’
 • We beschermen onze monumenten en bijzondere stadsgezichten beter.’
 • Iedere kern heeft een passende accommodatie van een huis van de stad of van het dorp, waarin we breed ruimte bieden voor maatschappelijke en culturele activiteiten.’
 • We gaan voortvarend verder met de ontwikkeling van de Havenkom, inclusief de realisatie van een nieuw Huis van de Stad, overeenkomstig de door de raad van de gemeente Nijkerk genomen besluiten.’
 • Voor de binnenstad van Nijkerk continueren we het ingezette beleid met betrekking tot bereikbaarheid, paarkeerbeleid en parkeertarieven.’
  Wij maximeren de parkeertarieven in deze raadsperiode op 0,90 euro.’

Ondernemen

 • Bij de verkoop van bedrijfsterreinen richten we ons op een selectieve groei. De kwaliteit en duurzaamheid van nieuwe bedrijven als toegevoegde waarden voor onze gemeente Nijkerk staan daarbij voorop.’
 • We faciliteren en stimuleren het bedrijfsleven en onderwijs bij het profileren van de gemeente Nijkerk als Food Production Cluster binnen regio FoodValley.’
 • We schrappen onnodige regelgeving en faciliteren en adviseren ondernemers om te kunnen ondernemen.’

Zorg

 • We leveren maatwerk zodat een beter aansluiting mogelijk wordt tussen verschillende vormen van zorg en ondersteuning.’
 • We zetten zoveel mogelijk in op preventie om (zwaardere) zorg in de toekomst te voorkomen.’
 • Iedereen met een (bijstands)uitkering is in beeld en zit in een traject om actief te zijn richting betaald werk, vrijwilligerswerk of een (ondernemende) dagbesteding gericht op zelfvoorzienendheid.’
 • Mensen kunnen langer blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, ook wanneer de zorgvraag toeneemt.’
 • We zetten ons in voor een dementievriendelijke samenleving.’
 • Wij zijn gastvrij voor mensen die zich in onze samenleving vestigen.’
 • We stimuleren taalontwikkeling en zetten in de op de aanpak van laaggeletterdheid.

Arbeidsmarkt

 • We geven zelf actief invulling aan het Sociaal Akkoord door voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.’
 • We stimuleren gerichte scholing om in de vraag naar arbeidskrachten in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen blijvend te kunnen voldoen.’

Energie

 • De gemeente Nijkerk is CO2-neutraal in 2035. In 2019 presenteren we de routekaart hoe we dit doel gaan bereiken, met daadwerkelijke toevoeging van duurzame energie en reductie van energiegebruik. In 2020 hebben we een breed met partijen in de samenleving opgesteld programma hoe we dit gaan bereiken.’
 • Vanaf 2018 zijn alle nieuwbouwplannen aardgasvrij.’
 • In 2020 ligt er voor de eerste bestaande wijk in Nijkerkerveen, Hoevelaken of Nijkerk een, samen met de WSN en marktpartijen gemaakt, compleet en gedragen plan voor de transformatie naar een aardgas-loze wijk.’
 • In de regio maken wij ons hard voor maatregelen om de fijnstof en geluidsoverlast te beperken.’
 • Een aanzienlijk groter deel van het regenwater komt in de bodem terecht in plaats van in het riool.’
 • De hoeveelheid restafval vermindert significant.’
 • We stimuleren en faciliteren de sanering van asbestdaken.’

Bron:

 

 

Dossier: De Belofte

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden