OZB voorlopig nog niet omhoog

Foto:

Het college wilde de OZB (belasting voor woningbezitters) met 8-17 procent verhogen. Maar tijdens het bespreken van de voorjaarsnota bleek dat daar geen meerderheid voor is. De gemeente Nijkerk komt geld tekort, omdat ze meer ambtenaren wil aannemen en door de hoge jeugdzorgkosten. Zo vatte mediapartner omroep Gelderland de vergadering samen.

CDA

Joop van Ruler stelde, dat het CDA altijd zeer terughoudend geweest om teveel geld uit te geven. De financiën moeten ook op lange termijn houdbaar blijven: rentmeesterschap, noemde hij dat. “We zien tekorten ontstaan en om die nou door een OZBverhoging weg te werken is ons te kort door de bocht.”

De partij wil bezuinigen door strakker naar de stijgende uitgaven in het Sociaal Domein te kijken en door nog maar eens te onderzoeken, of er niet efficiënter door het ambtelijk apparaat gewerkt kan worden. Er komt alles bij elkaar 31 fte bij (functies) bij en dat vindt het CDA wel heel erg veel. Ook moet er nauwkeuriger naar de projecten binnen Samen en Zet gekeken worden. Het CDA kwam met een amendement om de kaders voor de begroting aan te passen. Dat ging de prullenbak in, want het CDA trok het amendement terug.

Lees hier zijn woordvoering.

CU-SGP

Marina Lanting begon bij de ambtelijke organisatie. “Die heeft heel veel voor haar kiezen gekregen. Daarom moet er wat gebeuren.” De partij onderschrijft de motie van PRO21 (zie verderop). Lanting is het eens met de maatregelen, die het college voorstelt om de kosten in het Sociaal Domein in de hand te houden. Over het algemeen is Lanting gunstig gestemd over Nijkerk:”Het is een mooie gemeente, waar het goed wonen is.” Maar financieel zijn er wel tekorten, dus moet er bezuinigd worden.Hoe dat dan concreet moet, zo wilde Klompenhouwer (De lokale partij) van haar weten. Volgens Lanting is daar het uitvoeringsprogramma prima geschikt voor. En, als het niet anders kan, moet de OZB maar iets omhoog. “Maar dat vinden we absoluut niet leuk.”

PRO21

Irene Moes merkte op dat de meicirculaire van de rijksoverheid de tekorten wel terugdringt maar niet wegneemt. De doorontwikkeling van de organisatie is een verantwoording van het college. Ze komt daarom met een motie. Ook zij wil kritisch kijken naar de kosten in het Sociaal Domein, zonder het sociale gezicht te verliezen.

PRO21 is niet principieel tegen de verhoging van de OZB, maar vindt dat nu nog niet nodig. Er moet eerst maar eens verder gerekend worden.

In de motie van PRO21 gaat het om de organisatie-ontwikkeling, want inwoners blijven ontevreden over de dienstverlening. Die motie zet het college aan de organisatie op een bepaalde manier verder te ontwikkelen en was ook ondertekend door de VVD en de CU-SGP. De motie werd aangenomen door het voorstemmen van de drie coalitiepartijen.

VVD

Boudewijn van der Woerd is positief gestemd over de stand van zaken, maar ziet grote uitdagingen voor het ambtelijk apparaat. “Er is een forse spanning tussen wat wij willen en wat de organisatie aan kan.”

De rijksoverheid legt steeds meer neer op het bordje van de gemeente. In het vervolg moet de gemeente daar alleen maar voor tekenen, als er een zak met geld tegenover staat.

Ook de VVD komt met een motie. Die gaat over het terugdringen van een structureel tekort van 2 miljoen de komende jaren. De VVD wordt in die motie concreet over de verhoging van de OZB : tussen de 8 en 17 procent. Dat moet dan maar, als het echt niet anders kan. Maar die stijging moet dan wel geleidelijk gaan en niet in één keer in 2020. De motie is ook ondertekend door de CU-SGP en PRO21. De motie werd aangenomen door het voorstemmen van de drie coalitiepartijen. Dat wil overigens niet zeggen, dat de OZB ook feitelijk omhoog gaat.

De Lokale Partij

Aart Klompenhouwer kwam nog maar eens terug op het afschaffen van de hondenbelasting. Al zal die niet afgeschaft maar verlaagd worden. Hij bevestigde nog maar eens, dat er teveel veranderingen zijn doorgevoerd in het ambtelijk apparaat. Daar moet wat aan gebeuren, bijvoorbeeld door het midden management weer in te voeren. Het aannemen van meer ambtenaren is nodig (vooral op het Sociaal Domein), maar of dat in alle onderdelen van de organisatie moet? Hij vroeg het zich af.

Hij komt met een amendement, dat betrekking heeft op Samen aan Zet. Zijn partij wil, dat het geld dat daar niet gebruikt wordt overhevelen naar “reserve Sociaal Domein”. Het gaat over een bedrag van meer dan 3 ton. Dat amendement redde het

Het college

Wethouder Wim Oosterwijk hoorde heel veel eenstemmigheid in de eerste termijn van de partijen. Dat stemde hem tevreden. Wat de invloed van de meicirculaire precies is, kon hij nog niet zeggen. Maar het tekort van 3 miljoen gaat terug naar ongeveer 2,5 miljoen. Dat wist hij wel zeker. Hij gaat proberen dat tekort in te dekken door te bezuinigen en als het niet anders kan door de OZB te verhogen.

Wethouder Mariëlle Broekman vond, dat de ambtelijke organisatie nog een hele weg te gaan heeft. Maar de mogelijkheden om dat apparaat beter te laten functioneren zijn er zeker, zei Broekman vol vertrouwen. “Het bedrijf” biedt honderden producten en moet die blijven bieden. Het werk gaat naast het veranderen dus gewoon door. Door de bezuinigen zijn er veel arbeidsplaatsen verloren gegaan. Daarom wordt er veel ingehuurd. Dat werken met tijdelijke collega’s blijkt achteraf niet ideaal. Daarom zijn die 31 fte’s nodig.

De bezuinigingen van een paar jaar geleden waren gebaseerd op het idee, dat het ambtelijk apparaat op de winkel moest passen en meer niet: een zogenaamde beheergemeente. Die tijd ligt achter ons, de organisatie moet zich anders opstellen. Dan wordt het een ontwikkelgemeente. Dat vereist ook een ander type ambtenaren.

Bij de stemming lege het CDA een verklaring af. Van Ruler zei, dat het CDA het op onderdelen het niet met de begroting eens is.  Daarom had hij een amendement ingediend. Dat trok hij in, omdat daar geen meerderheid voor te vinden was. Alles bij elkaar voldoende reden voor het CDA om tegen de begroting te stemmen.

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden