Nieuwe woningen langs Oude Barneveldseweg

Foto:

Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk stelt de raad voor om een deelgebied aan de Oude Barneveldseweg te ontwikkelen tot woningbouwlocatie.

Het gaat om het terrein waar vroeg VEVopleidingen werden gegeven en waar nu Nautilus, Badbounce en Stand Strong Selfdefence hun activiteiten ontplooien. Het gebouw van Stichting Prokino (Kinderopvang) zou kunnen blijven staan.

Ook stellen zij kaders voor waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Zo moet aandacht voor starters en senioren, de groenvoorziening en duurzaamheid een belangrijke plek krijgen in de plannen.

Het gebied aan de Oude Barneveldseweg is sinds 2004 in beeld voor een herontwikkeling naar wonen. Doordat andere woningbouwprojecten meer prioriteit kregen is het tot nu toe nog niet tot een herontwikkeling gekomen. In de afgelopen periode zijn opnieuw gesprekken gevoerd over de herontwikkeling naar woningbouw op deze locatie, en dat heeft nu geleid tot dit voorstel. De afgelopen periode is, in overleg met de gemeente, door de eigenaren en ontwikkelaar SamenThuis Vastgoedontwikkeling,een globale ruimtelijke visie opgesteld voor de herontwikkeling. Voordat deze verder wordt uitgewerkt wordt het eerst aan de gemeenteraad aangeboden.

Het aantal te realiseren woningen past binnen de te realiseren woningbouwprogrammering van de gemeente voor de komende jaren, De ontwikkeling van het gebied zorgt voor 120 Ć” 135 woningen.
Hierbij wordt rekening gehouden met minimaal 35% sociale woningbouw, met extra aandacht voor starters en senioren.

Een van de volgende stappen is het betrekken van omwonenden en aanwezige bedrijven. Zij worden onder andere tijdens een dan te organiseren bijeenkomst betrokken bij de planvorming. De ontwikkelende partijen voerden in dit kader al oriƫnterende gesprekken. In de plannen wordt zorgvuldig rekening gehouden met omwonenden en de bedrijven die al aanwezig zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een bufferzone (met water en groen) aan de westzijde van het plangebied. Het kinderdagverblijf in het gebied wordt ingepast in de plannen, dit geldt mogelijk ook voor de aanwezige bedrijfshal. Voor de sportclub en sportschool moet een alternatieve locatie worden gevonden.

Een duurzaamheidsvisie maakt onderdeel uit van de plannen. Woningen worden tenminste als energieneutrale woningen gerealiseerd, maar waar mogelijk wordt een hoger ambitieniveau gekozen. Er is in ieder geval geen sprake van aansluiting op het (aard)gasnet.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden