Duidelijkheid over herinrichting Singel en Synagogepad

Foto:

Met de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ als basis wordt de binnenstad ingericht. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden en in verschillende fasen. In de periode van 28 april tot en met 27 mei heeft het ontwerp voor de Singel en het Synagogepad ter inzage gelegen voor de formele inspraak. Het college heeft besloten dit ontwerp ongewijzigd vast te stellen.

Zienswijzen

Er zijn vier reacties op het ontwerp binnengekomen. De zienswijzen gaan over de aanleg van de geveltuinen, fietsparkeren en de effecten van de coronamaatregelen voor Singel en Synagogepad en de particuliere grond binnen het plangebied. De reacties en de beantwoording zijn verwoord in het eindverslag. Voor het college van burgemeester en wethouders vormen de ingediende zienswijzen aanleiding om het definitieve ontwerp aan te passen en vast te stellen.

Definitief Ontwerp

Wilt u het eindverslag en het definitieve ontwerp bekijken? Op de website van de gemeente staat dit ontwerp. Ook vindt u hier alle andere relevante stukken. De belangrijkste wijzigingen leest u hieronder.

Geveltuinen

Vanuit de vastgestelde visie op de binnenstad van Nijkerk is het de nadrukkelijke wens om groen toe te voegen. Zo ook op de Singel en het Synagogepad. Beide straten zijn smal en bieden slechts beperkt de mogelijkheid om geveltuinen toe te voegen. Uit de inspraakreacties kwam dit punt ook duidelijk naar voren. Er daarom is er besloten om af te zien van de realisatie van de geveltuinen in deze straten.

Fietsparkeren

De fiets(er) in de binnenstad blijft een constant aandachtspunt. Het is zoeken naar een goede en gezonde mix van centrale fietsparkeerlocaties en plaatsen bij de winkels. In het ontwerp is ervoor gekozen om het fietsparkeren te clusteren aan het begin van de Singel aan de zijde van de Oosterstraat (handhaven huidige voorzieningen) en in de toekomst ook tussen de platanen op het Plein fietsparkeren te faciliteren. In de praktijk blijkt dat de bezoeker ook de fiets aan de hand meeneemt richting de winkels. Het idee is om te stimuleren dat er gebruik wordt gemaakt van de centrale plekken.

Veiligheid staat voorop

De gemeente streeft er altijd naar om de werkzaamheden veilig uit te voeren en de overlast te beperken. Door de geldende coronamaatregelen is dit bij deze herinrichting niet mogelijk. De volksgezondheid staat centraal bij de afweging. De uitvoering staat nu gepland voor het voorjaar van 2021. De winkeliers en bezoekers hebben zo de ruimte te wennen aan de situatie. Door deze beslissing is er rond de feestdagen ook geen overlast voor winkeliers, bewoners en bezoekers. Verder is er voldoende ruimte voor bezoekers om de winkel te bereiken. Afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen in de komende tijd kijkt de gemeente wanneer er gestart wordt met de werkzaamheden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden