Raad fluit college terug: nieuwe stadhuis moet soberder

Foto:

Alle partijen hadden achter de schermen overlegd en ze waren eruit: het moet soberder en het moet dus ook goedkoper.

Ze doelden daarmee op de verbouwing van het stadhuis in het voormalige pand van de Rabobank.

Geschrokken

De raad was geschrokken. De kosten zouden namelijk wel eens kunnen oplopen tot boven de 10 miljoen en dat wilde geen van allen. Daarom diende ze gezamenlijk een motie in. Die kwam er op neer, dat er voor ieder besluit uit er eerst gekeken moet worden andere eisen aan en een goedkopere uitvoering van de verbouwing. Want hert moet voor veel minder geld ook kunnen.
Ook de bouw van een nieuwe raadszaal staat daarom op losse schroeven.

Wethouder Oosterwijk had de oproep goed gehoord. Hij gaat de motie uitvoeren en ook meer overleggen met de raad. Eerder deze week was hij nog van mening, dat de plannen binnen eerder opgestelde ramingen passen.

Tevreden

Daarnaast waren de raadsleden wel erg tevreden met zichzelf, omdat ze in staat waren gebleken een raadsbrede motie in grote harmonie op te stellen.

Persbericht

De gemeente stuurde er dit persbericht over rond.

In november 2019 besloot de gemeenteraad van Nijkerk tot de aankoop van het pand aan de Van ’t Hoffstraat 24. In 2022 wordt het pand in gebruik genomen als gemeentehuis. Hoe dat er in 2022 uit komt te zien, krijgt steeds meer vorm. Donderdag 25 maart bespraken het college en de raad de volgende stap in dit traject.

De raad stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 500.000 voor de opstelling van een voorlopig en een definitief ontwerp. Bij het maken van het ontwerp wordt nieuwbouw van een raadzaal op de 1e verdieping als uitgangspunt genomen. Ook is afgesproken dat er een verdere onderbouwing van het programma van eisen en de meerjaren-onderhoudsplanning komt. Hierbij worden verschillende varianten uitgewerkt met verschillende kostenplaatjes. Bij deze onderbouwing wordt ook een uitbreiding van de begane grond met 85 m2 betrokken.

Wethouder Oosterwijk: “Na een kritische én constructieve bespreking in de commissie van 11 maart hebben we het vervolgtraject voor ons nieuwe gemeentehuis, qua besluitvorming, opgeknipt in een aantal kleinere stappen. Zo nemen we de raad stukje bij beetje mee in dit proces. Gelet op de financiële situatie van de gemeente streven we uiteraard naar een goed én zo kostenefficiënt mogelijk plan.”

Het te verwachten bedrag voor de aanpassingen en verbouwing ligt hoger dan bij de besluitvorming in 2019. Dit komt o.a. extra investeringen in vooral dienstverlening en ICT, alsook door de ervaring met thuiswerken, en de verwachting dat dit ook ná corona deels blijft. Dit vraagt om extra aanpassingen in bijvoorbeeld de faciliteiten om samen te werken. De structurele lasten van de verbouwing en inrichting en het daarmee gereed maken van het pand voor de functie van gemeentehuis kunnen echter worden gedekt vanuit de bestaande, beschikbare budgetten in de gemeentelijke begroting voor huisvesting en ICT.

Gezamenlijke afweging
De raad heeft de wens om qua kosten niet óp maar ónder het beschikbare budget uit te komen. In het vervolgtraject wordt daarom gezamenlijk afgewogen of dat wat nodig is soberder kan worden uitgevoerd. Ook wordt bekeken wat de consequenties zijn, op bijvoorbeeld de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de manier van werken, wanneer een aantal investeringen worden geschrapt of geminimaliseerd. Het college wil nadrukkelijk samen met de raad keuzes maken op basis van de mogelijkheden en consequenties.

Vervolg
Na het besluit van de raad wordt het schetsontwerp de komende maanden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp én de uitkomsten van de verdere onderbouwing en de bijbehorende keuzes worden met de raad besproken in een consulterende bijeenkomst aan het einde van de fase van het voorlopig ontwerp. Op basis daarvan wordt het definitief ontwerp opgesteld. Hierbij komt een passend kredietvoorstel dat ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Na aanbesteding van het project kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden gestart met de uitvoering van de verbouwwerkzaamheden en aanpassing van het gebouw. De verhuizing naar en het in gebruik nemen van het nieuwe gemeentehuis is eind 2022 voorzien.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden