Veel bereikt in een bewogen jaar

Foto:

Burgemeester en wethouders hebben de (voorlopige) jaarrekening van 2020 aangeboden aan de gemeenteraad.

De jaarrekening laat – volgens het college – zien dat er hard gewerkt is, samen met verschillende partijen, organisaties en betrokkenen. Door de coronapandemie was 2020 voor velen een bijzonder moeilijk jaar. Toch was er ook sprake van veerkracht, constructieve samenwerking en ontwikkeling. Het college realiseert zich dat dit, ondanks de moeilijkheden en verdrietige tijd, iets is waar we gezamenlijk trots op mogen zijn.

Corona en de maatregelen om corona te bestrijden hebben een grote impact gehad op de inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen in Nijkerk. Voor de gemeente betekende dit o.a. extra inzet op het gebied van veiligheid en handhaving, het ondersteunen van ondernemers en inwoners, en nieuwe uitkeringen voor specifieke groepen zelfstandigen. Daarnaast heeft de gemeente zich samen met de samenwerkingspartners ingezet om de dienstverlening en ondersteuning in het sociale domein te continueren, al dan niet in aangepaste vorm,.

Met betrekking tot de reguliere taken zijn in 2020 veel plannen vastgesteld: voor het sociaal domein, voor ruimtelijke en maatschappelijke investeringen, voor de organisatie en dienstverlening, voor wonen en duurzaamheid.

Wonen, duurzaamheid en leefomgeving

In 2020 is hard gewerkt aan opstelling van de Omgevingsvisie: de langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving voor de gemeente. Ook is het uitvoeringsprogramma duurzaamheid vastgesteld met belangrijke speerpunten zoals het terugdringen van energiegebruik en het opwekken van duurzame elektriciteit middels zon en wind. De duurzame opwek van energie is, in combinatie met energiebesparing bij bedrijven, ook een van de doelen van het in 2020 gestarte project A28.

In de, in 2020 opgestelde, woonvisie zet de gemeente in op voldoende woningen die aansluiten bij de behoefte. De nieuwe woonvisie stuurt meer op een betaalbaar woningbouwprogramma met aandacht voor specifieke doelgroepen en een goede afstemming tussen wonen, zorg en veiligheid. Ook is, en wordt, er volop gebouwd, zowel in grote als in kleinere projecten. Onder andere in Doornsteeg, in Nijkerkerveen en in Woonpark Hoevelaken.
In voorbereiding zijn onder meer projecten als Doornsteeg fase 3 in Nijkerk, Middelaar Oost in Hoevelaken en Deelplan 3 in Nijkerkerveen. Een bijzonder project in de voorbereidingsfase is de realisatie van tiny houses en hotelwoningen in het gebied Spoorkamp.

Met de ‘visie beheer openbare ruimte’ is besloten de openbare ruimte op een hoger kwaliteitsniveau te onderhouden. In 2020 zijn verschillende maatregelen getroffen die dit ondersteunen.

Sociaal domein, werk & inkomen en veiligheid

In 2020 is het Preventie Interventie Team (PIT) Nijkerk gestart, én is de nieuwe website www.pitnijkerk.nl gelanceerd. Hier kunnen ouders en jeugdteam-medewerkers en partners het gemeentelijke aanbod makkelijk vinden.

Naar aanleiding van de coronacrisis is in het sociaal domein ook extra en andere inzet gepleegd. Zo is procesregie ingezet om zware crisissituaties snel en doeltreffend op te lossen. Ook de samenwerkingspartners reageerden snel op de crisissituatie, dit resulteerde o.a. in het werven en begeleiden van de straatcoördinatoren, vrijwilligers die hulp of ondersteuning bieden aan buurtbewoners. Zij hebben tevens een rol gespeeld in het voorkomen van eenzaamheid. Momenteel is in 60% van de straten een straatcoördinator.

Ook is er in 2020 binnen het sociaal domein hard gewerkt aan het transformatieplan. Doel hiervan is een andere manier van organiseren, denken en werken. Uitgangspunt blijft een sociaal Nijkerk waar inwoners de noodzakelijke ondersteuning ontvangen. Het realiseren van de inhoudelijke en budgettaire doelstellingen in het sociaal domein blijft ook de komende jaren een aanzienlijke opgave voor de gemeente.
De inwoners en ondernemers die het financieel zwaar hebben, en het minimabeleid, hebben het afgelopen jaar extra aandacht gekregen. Dit gebeurde op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de inrichting van de Corona-helpdesk, een centraal informatiepunt aan ondernemers. Voor de Tozo regelingen voor zelfstandigen zijn 700 aanvragen snel en efficiënt behandeld. Daarnaast is er extra ingezet op het programma “perspectief op werk”, voor inwoners met een uitkering
Ondermijning, de onderwereld die probeert te infiltreren in de bovenwereld, is ook in Nijkerk een onderwerp dat veel aandacht verdient. Tegen ondermijning zijn onder andere integrale controles ingezet. Ook is, samen met veiligheidspartners, sterk handhavend opgetreden tegen (drugs)criminaliteit.

Definitieve jaarrekening minder negatief dan verwacht

De gemeente heeft een voorlopige jaarrekening gemaakt, losgekoppeld van het oordeel van de accountant, de definitieve jaarrekening volgt in juni. Dit tijdstip is afhankelijk van de afronding van de accountantscontrole. Specifieke verantwoordingseisen voor coronabudgetten hebben dit jaar invloed op het verloop van de accountantscontrole. Het financiële resultaat van deze jaarrekening is nog voorlopig. Per saldo is het financiële resultaat van de voorlopige jaarrekening negatief, maar vooralsnog meer dan € 1 miljoen minder negatief dan verwacht bij de tweede bestuursrapportage 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden