Jaarrekening 2021 van de gemeente sluit positiever dan voorspeld

Foto: Paula Vaarkamp

Het college heeft de jaarrekening van 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening laat zien wat er in 2021 is gedaan en hoe de gemeente er financieel voorstaat over 2021.

Net als in 2020 waren ook in 2021 de gevolgen van de coronacrisis merkbaar. Toch zijn er mooie resultaten behaald. Ook heeft de organisatie laten zien dat zij samen met haar partners, ook in deze moeilijke situatie, de dienstverlening naar de burgers op een goed peil wist te houden. Het saldo van de voorlopige jaarrekening is € 2,2 miljoen positief. Dit is meer dan € 4,5 miljoen positiever dan voorspeld bij de tweede bestuursrapportage 2021.

Wethouder Oosterwijk: ‘In 2021 is er ondanks de lastige omstandigheden weer veel werk verzet. Er zijn flinke stappen gemaakt in de organisatie als geheel en in de verschillende domeinen. We zijn blij met de behaalde resultaten.’

In de verschillende domeinen is op veel vlakken voortgang. Zo is in het Sociaal Domein in de eerste periode van 2021 veel gebeurd qua organisatie en beleid. Er is zowel inhoudelijk als financieel vooruitgang te zien. In de loop van het jaar zijn veel taken die horen bij de transformatie van het sociaal domein opgepakt. In het ruimtelijk domein is o.a. hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet die begin 2023 in werking treedt. Voor de bijbehorende Omgevingsvisie zijn, met brede betrokkenheid van de samenleving, de kaders vastgesteld. De visie heeft betrekking op wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, landschap en buitengebied, en wordt in de loop van 2022 verder uitgewerkt.

Wonen

Er zijn het afgelopen jaar 349 woningen opgeleverd. Het gemiddelde van 2018 tot en met 2021 komt daarmee op 264 woningen per jaar, dit is meer dan de oorspronkelijke ambitie van 250 woningen per jaar. Om ook in de toekomst de productie van woningen te waarborgen zijn er verschillende ontwikkelingen die starten of al in uitvoering zijn. Een daarvan is de gebiedsontwikkeling Stadshaven die wordt voorbereid en waarvoor projectsubsidies van Rijk en Provincie zijn binnengehaald van respectievelijk € 4,16 miljoen en € 0,64 miljoen.

Duurzaamheid

De gemeente heeft qua duurzaamheid een voorbeeldfunctie. Op de brandweerkazerne zijn 168 zonnepanelen in gebruik genomen. De plannen met betrekking tot duurzaamheid krijgen steeds verder vorm. Zo is de Regionale energiestrategie samen met de Regio Foodvalley ontwikkeld. En samen met o.a. WSN, Alliantie en Liander is de Transitievisie Warmte opgesteld. Beide plannen zijn door de raad vastgesteld. Ook wordt hard gewerkt aan het project ‘grootschalige opwek van duurzame energie’ in de A28 zone.

De ambitie om woongebieden aardgasvrij te maken is een ontdekkingsreis. Het onderwerp is nieuw en in beweging. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak, waarbij onderzoek belangrijk is, net als het betrekken van alle belanghebbenden.

Openbare ruimte

De ‘visie beheer openbare ruimte’ is in 2021 vertaald naar een andere manier van werken. Dat betekent onder andere extra onkruidbestrijding op verhardingen, betere verlichting van onveilige locaties en zwerf-afvalbestrijding. De betrokkenheid van inwoners bij het onderhoud en beheer is vergroot door de inzet van wijkcoör-dinatoren en concrete wijkgerichte activiteiten- en participatietrajecten. Ook worden klachten over de openbare ruimte sneller opgepakt en opgelost.

Bedrijvigheid

In 2021 steeg het aantal bedrijfsvestigingen in Nijkerk en het aantal banen. De gemeente doet het goed in de regio en staat dan ook in de top-10 van Gelderland. Voor de komende jaren ligt er een mooie uitdaging om, samen met de partners, het Foodproductiecluster verder vorm te geven.

Organisatie

In 2021 is er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie. Verschillende plannen, en de uitvoering van die plannen, zorgen ervoor dat er meer in samenhang wordt gewerkt. De gemeentelijke organisatie nam afscheid van de periode van zelfsturing en bracht middenmanagement terug. Mede hierdoor kan de organisatie meer in controle komen en de dienstverlening aan de inwoners, organisaties en bedrijven verder verbeteren.

Het financiële resultaat

Het saldo van de voorlopige jaarrekening is € 2,2 miljoen positief. Dit is meer dan € 4,5 miljoen positiever dan voorspeld bij de tweede bestuursrapportage 2021. Zoals het er nu uitziet bestaat dit resultaat geheel uit incidentele meevallers.
Het wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Zo laat het sociaal domein in 2021 een positief resultaat zien. De jeugdhulp lijkt zich in 2021 te stabiliseren, er zijn meevallers op het gebied van onderwijshuisvesting en sport, en de Wmo laat over 2021 een positief resultaat zien. Het ruimtelijk domein sluit eveneens af met een positief saldo. Verder zijn er hogere ontvangsten van de Algemene Uitkering en zorgen o.a. de ontvangen uitkering ten bate van Corona en het voordeel op de wethouders-pensioenen voor dit positief saldo.

De deadline voor de gegevens van alle zorgaanbieders, inclusief hun accountantsverklaring, is nog niet verstreken. Daarna vindt de accountantscontrole nog plaats. Dat betekent dat de financiële uitkomst op onderdelen een voorlopige is. De definitieve cijfers in de jaarrekening zijn waarschijnlijk iets minder gunstig.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? 
Like dan ook onze Facebookpagina, 
volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.
Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. 
Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen