Is het woonbeleid van de gemeente effectief?

Foto:

De rekenkamercommissie is gestart met een onderzoek naar het woonbeleid van de gemeente Nijkerk.

Dit onderzoek verricht de rekenkamercommissie mede op verzoek van de gemeenteraad van Nijkerk. De rekenkamercommissie kijkt hierin naar de uitvoering van de woonvisie. Een andere onderzoeksvraag richt zich op de doelstellingen. Zijn die gehaald of niet en waarom is dat zo?
Zo nodig kan de rekenkamercommissie aanbevelingen doen ter verbetering van het beleid.

Nieuwe woonvisie

De gemeenteraad heeft behoefte aan een evaluatie van de woonvisie uit 2015, ook al, omdat er in 2019 een nieuwe visie opgesteld gaat worden.

Door inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken op de woningmarkt, in de behoefte naar het soort woningen en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, kan de gemeente het nieuwe woonbeleid goed afstemmen op wat nodig en wenselijk is. In het onderzoek wordt ook meegenomen in hoeverre de gemeenteraad tijdig de juiste informatie krijgt om goed te kunnen sturen. De resultaten van het rekenkameronderzoek kunnen daarmee input vormen voor de nieuwe op te stellen woonvisie.
De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2019 verwacht.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Zeewolde, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.

Planning

Eind december schreven wij, dat de woonvisie dit najaar klaar moet zijn. De vraag is dan ook gerechtvaardigd, of de conclusies van het rekenkameronderzoek dan niet te laat komen. In een reactie zegt de rekenkamercommissie:”Hierover hebben wij met de gemeente overleg gehad. We zullen erop aansturen dat de planning goed uitvalt en de resultaten wel degelijk nog meegenomen kunnen worden in het opstellen van de nieuwe woonvisie.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden